Nguyên mẫu chỉ mục đích sau go và come


Ta ít khi dùng nguyên mẫu chỉ mục đích sau go và come ở mệnh lệnh cách. Thay vì nói Go to find Bill, ta nói Go and find Bill. (Hãy đi tìm chàng Bill) ; và thay vì nói Come to talk to Ann, ta nói Come and talk to Ann (Hãy đến nói chuyện với Ann đi).

Ta ít khi dùng nguyên mẫu chỉ mục đích sau go và come ở mệnh lệnh cách. Thay vì nói Go to find Bill, ta nói Go and find Bill. (Hãy đi tìm chàng Bill) ; và thay vì nói Come to talk to Ann, ta nói Come and talk to Ann (Hãy đến nói chuyện với Ann đi). Như vậy, thay vì dùng mệnh lệnh cách + nguyên mẫu có to, ta dùng hai mệnh lệnh cách nối nhau bằng and.

Và thay vì nói :

I must go to help my mother.

(Tôi phải đi giúp mẹ tôi.)

I’ll come to check the accounts.

(Tôi sẽ đến kiểm sổ.)

-Ta nói_

I must go and help my mother và I'll come and check the accounts.

Tức là thay vì dùng nguyên mẫu + nguyên mẫu chỉ mục đích ta dùng hai nguvên mẫu nối nhau bởi and

(Xem 246.I)

Nhưng khi go và come được dùng như danh động từ hoặc trong bất cứ thì hiện tại hay quá khứ nào, cũng dùng với nguyên mẫu thường chỉ mục đích :

I 'm thinking going to look for mushrooms (Tôi đang dự định đi tìm nấm đây.)

I went to kelp my mother (Tôi đã đi để giúp mẹ tôi.)

I’ve come to check the accounts (Tôi đã đến kiểm sổ sách.)

I didn’t come to talk to Bill ; I came to talk to you (Tôi không đến để nói chuyện với Bill ; Tôi đến để nói chuyện với cậu đấy.)

 


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu
  • Các mệnh đề chỉ mục đích

    Ta cần dùng mệnh đề chỉ mục đích khi người nhằm đến mục đích khác với chủ từ của mệnh đề chính, hoặc khi chủ từ ban đầu được lặp lai : Skips carry lifeboats so that the crew can escape if the ships sinks.

  • In case và lest

    I don’t let him climb trees in case he tears his trousers. (Tôi không cho nó leo cây vì không muốn nó bị rách quần.) Hành động đầu tiên thường là sự chuẩn bị cho, hoặc là một sự phòng bị đối với hành động ở mệnh đề Ịf là một hành động trong tương lai.

  • Mục đích thường được diễn tả bài nguyên mẫu

    Một mình nguyên mẫu :He went to France to lea French. (Anh ta đi Pháp để học tiếng Pháp). Khi động từ chính có một túc từ chỉ người, thì nguyên mẫu có thể nói đến túc từ này :He sent Tom to the shop to buy bread.