You, one và they như là đại từ bất định


You thường thông dụng hơn trong đàm thoại. Nó là một đại từ thân thiện hơn và ngụ ý người nói có thể tưởng tượng chính mình ở trong hoàn cảnh đó.

A. You và one

Nếu là chủ từ, cả hai có thể được dùng :

Can you/one camp in the forest ?

(Bạn/người ta có thể cắm trại trong rừng không ?)

Nếu là túc từ you là đại từ thông thường

They fine you for parking offences. (Họ phạt anh vì vi phạm đậu xe)

You thường thông dụng hơn trong đàm thoại. Nó là một đại từ thân thiện hơn và ngụ ý người nói có thể tưởng tượng chính mình ở trong hoàn cảnh đó.

One thì được dùng mặc dù sở hữu one’s lại khá thông dụng :

It’s easy to lose one's/your way in Venice.

(Thật dễ bị lạc đường khi người ta ở Venice )

Hình thức sở hữu đúng phải được dùng là :

One has to show one’s pass at the door.

You have to show your pass at the door (Anh phải cho xem giấy vào cửa)

Nếu thay one hay you bằng một danh từ số ít thì tính từ sở hữu sẽ là his hay her :

One must do one’s best (Người ta phải làm hết sức mình)

A traveller has to guard his possessions

(Một khách du lịch phải giữ gìn tài sản của mình)

4. They

They chỉ được dùng làm chủ từ, they có thể mang nghĩa "Người ta" :

They say = people say, it is said (người ta nói) 

They say it is going to be a cold winter (Ngưòi ta nói sắp sửa là một mùa đông lạnh giá)

They cũng có thể mang nghĩa ( chính phủ/hội đồng/ủy ban/cảnh

sát v.v...)

They want to make this a one-way street

(Chính phủ muốn làm con đường này thành đường một chiều).

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm