Đại từ sở hữu thay cho tính từ sở hữu + danh từ


This is our room hay this(roor) is ours (Đây là căn phòng của chúng tôi hay phòng này là của chúng tôi).

A. This is our room hay this (roor) is ours

(Đây là căn phòng của chúng tôi hay phòng này là của chúng tôi).

This is their car. That car is theirs too (Đây là xe của họ. Xe kia cũng là của họ nữa)

You've got my pen (Anh đã lấy cây viết của tôi)

You're using mine. Where’s yours ?

(Anh đang dùng cái của tôi. Cái của anh đâu ?)

B. Thành ngữ of mine v.v... có nghĩa "one of my" (một của tôi) v.v...

a friend of mine = one of my friends.

(một người bạn của tôi) a sister of hers = one of her sisters (một chị gái của cô ấy)

loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm