Vị trí của đại từ làm túc từ


Túc từ gián tiếp đứng trước túc từ trực tiếp, . Đại từ làm túc từ của những cụm động từ (phrasal verbs ) với nhiều cụm động từ thì một danh từ làm túc từ có thể ở giữa hay ở cuối

A. Túc từ gián tiếp đứng trước túc từ trực tiếp :

I made Ann/her a cake

(Tôi đã làm cho Ann/có ta một cái bánh)

I sent bill the photos (Tôi đả gởi Bill những tấm ảnh).

Tuy nhiên, nếu túc từ trực tiếp là một đại từ nhân xưng thường đặt nó ở sau động từ và sử dụng to hay for.

I made it for her. (Tôi đã làm nó cho cô ta).

I sent them to him. (Tôi đã gởi chúng cho anh ta) (xem 88)

—Quy luật vị trí này không áp dụng cho one, some, any,none..v. v.

He bought one for Ann hay: He bought Ann one

(Anh ta đã mua một cái cho Ann) hay: (Anh ta đã mua cho Ann một cái)

He gave something to Jack. hay: He gave Jack something.

(Anh ta đã cho thứ gì đó cho Jack hay (Anh ta đã cho Jack thứ gì đó).

B. Đại từ làm túc từ của những cụm động từ (phrasal verbs ) với nhiều cụm động từ thì một danh từ làm túc từ có thể ở giữa hay ở cuối :

Hand your papers in/Hand in your papers. (Hãy nộp bài đi nào !).

Hang your coat up/Hang up your coat.  (Treo áo khoác anh lên).

Take your shoes off/Take off your shoes. (Cởi giày anh ra).

Tuy nhiên một đại từ làm túc tử phải được đặt ở giữa :

hand them in (nộp chúng đi)

hang it up (treo nó lên) take them off (cởi chúng ra)

(xem chương 38)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>> Xem thêm