Đại từ chỉ ngôi (Personal pronouns)


I, he, she, we, they có thể là chủ từ của động từ, me, him, her, us, them có thể là túc từ trực tiếp của động từ

A. Hình thức

 

 

Chủ từ

túc từ

Số ít :

ngôi thứ nhất

I

me

 

ngôi thứ hai

you

you

 

ngôi thứ ba

he/she/it

him/her/it

Số nhiều:

ngôi thứ nhất

we

us

  

ngôi thứ hai

you

you

 

ngôi thứ ba

they

them

Hình thức cũ của ngôi thứ hai số ít là : thou (chủ từ) thee (túc từ)

B. Cách dùng các hình thức của chủ từ và túc từ

1. you và it không có khó khăn gì vì chúng có hình thức chủ từ và túc từ giống nhau.

Die you see the stake? Yes, I saw it and it saw me. Did it fringnten you?

(Anh đã thấy rắn chưa ? Có,tôi đã nhìn thấy nó và nó đã nhìn thấy tôi. Nó làm anh sợ à ?)

2. Các hình thức ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba (trừ it)

a) I, he, she, we, they có thể là chủ từ của động từ

I see ít (Tôi nhìn thấy nó)

He knows you (ông ta biết anh)

They live here (Họ sống ở đây)

Hay làm bổ túc từ (complement ) cho động từ to be :

It is I (Tôi đây.)

Tuy nhiên, thông thường chúng ta dùng hình thức túc từ ở đây :

Who is it ? It’s me (Ai vậy ? Tôi đây.)

Where's Tom ? That’s him over there (Tom đâu rồi ? Anh ta kia kìa)

Nhưng nếu đại từ được theo sau bằng một mệnh đề thì chúng ta dùng các hình thức chủ từ :

Blame Bill ! It was he who chose this colour (Lỗi ở Bill ! Chính cậu ta là người chọn màu này)

b) me, him, her, us, them có thể là túc từ trực tiếp của động từ :

I saw her (Tôi đã thấy có ta)

Tom likes them (Tom thích họ)

Hay tức từ gián tiếp :

Bill found, me a job (Bill đã tìm cho tôi một việc làm)

Ann gave him a book (Ann đã cho anh ta một cuốn sách) (xem 66)

hay túc từ của một giới từ :

with him với anh ta) for her (với cô ta)

without  them (mà không có họ), to us (với chúng tôi)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

>> Xem thêm