Nguyên mẫu chẻ (Split infinitives.)


Một số trạng từ khác chỉ mức độ như : completely, entirely, (un) duly có thể được dùng tương tự, ta có thể nói

Việc tách đôi nguyên mẫu thường được xem là không hay, nhưng bây giờ thì được rồi ;

Trong tiếng Anh thông tục really thường được đặt sau to:

It would take ages to really master this subject (Để nắm vững môn này ta thường phải mất bao thế hệ.)

Một số trạng từ khác chỉ mức độ như : completely, entirely, (un) duly có thể được dùng tương tự, ta có thể nói :

a) to completely cover the floor thay vì :

b)to cover the  floor completely (phủ khắp sàn.)

c)  to unduly alarm Decple. Thay vì:

d) to arm people unduly, (báo động người ta quá đáng)

Nhưng giữ trật tự như đã định thì an toàn hơn, như ở b)  trên đây.


Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu
 • Nguyên mẫu dùng để nối câu (connective link.)

  He hurried to the house only to find that it was empty. (Anh ta vội vã về nhà chỉ để thất vọng vì không có ai). He hurried, to the house and was disappointed when he found that it was empty. (Anh ta vội vã về nhà và thất vọng vì không có ai ở đó cả).

 • Nguyên mẫu được dùng thay thế cho mệnh đề qụan hệ

  He loves parties, he is always the first to ccme and the Last to leave (Anh ta thích dự tiệc ; anh ta là người đến trước nhất và về sau cùng.)

 • Nguyên mẫu sau too, enough và so... as

  He was too shrewd a businessmaji to accept the first offer (Ổng ta là một doanh nhân quá khôn ngoan nên không dễ gì nhận lời ngay đâu.) As a businessman he was too shrewd to accept the first offer (Là một doanh nhân ông ta quá khôn ngoan không dễ gì nhận lời ngay đâu.)

 • Các cụm nguyên mẫu ở đầu hoặc cuối câu

  To be fair (to him), he wasn’t entirely to blame (Công bằng mà nói, anh ấy không hoàn toàn có lỗi.) To cut a long story short, we said, "No !»

 • Nguyên mẫu liên tiến

  You shouldn’t be reading a novel. You should be reading a textoook (Em không nên đọc tiểu thuyết. Em nên đọc sách giáo khoa.)

>> Xem thêm