Cách dùng nguyên mẫu sau động từ và thành ngữ

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

The only thing to do /we call do is (to) write to him. (Điều duy nhất ta có thể làm là viết thư cho anh ấy). All we can do is (to) write to him (Tất cả ta có thể làm là viết thư cho anh ấy.)

A. Can, do, may, must, shall, will :

They could do it today (Họ có thể làm nó vào hôm nay.)

I may as well start at once.

(Tôi cũng có thể bắt đầu ngay.)

He will probably object (Anh ta có thể sẽ phản đối.)

B. Need và dare, ngoại trừ khi chúng được chia với do/did hoặc will/would :

You needn’t say anything (Anh không cần phải nói gì cả)

Nhưng : You don't/won't need to say anything.

I dared not wake him (Tôi không dáim đánh thức nó đâu).

 Nhưng :

I didn’t/wouldn’t dare {to) wake him.

(Tôi không dám đánh thức nó đâu.)

Trên lý thuyết thì câu sau cũng đòi hỏi có to, nhưng trên thực tế thì thường là không. Theo lý thuyết nếu dare được dùng như trợ động từ thì nguyên mẫu theo sau không có to. Nếu chúng được dùng như động từ thường, với do/did thì theo sau chúng phải là nguyên mẫu có to.

C. Feel, hear, see và watch

I heard him lock the door. (Tôi nghe anh ta khóa cửa.)

I saw/watched him drive off- (Tôi thấy/nhìn anh ta lái xe đi.)

Nhưng see và hear ở dạng bị động dùng với nguyên mẫu

có to.

He was seen to enter the office (Anh ta bị bắt gặp đi vào văn phòng.)

He was heard to say that...

(Người ta nghe hắn nói rằng....)

Nhưng feel., hear, see và watch thường được dùng với hiện tại phân từ :

I heard them shouting (xem 273.)

(Tôi nghe họ la ó )

D. Let dùng với nguyên mẫu không to ở chủ động lẫn bị động. Nhưng ở bị động thường được thay thế bởi các động từ khác :

They let me know... = I was told... và They let him see the documents (Họ để cho anh ta xem giấy tờ) = He was allowed to see them. (Anh ta được xem giấy tờ.)

Nguyên mẫu hoặc cụm từ nguyên mẫu sau let đôi khi bị lược bỏ để tránh sự lập lại :

She wants to go out to work but he won’t let her (go out to work) (Cô ấy muốn ra đi làm nhưng anh không muốn cho cô đi làm.)

Trong thành ngữ, let được dùng không có túc từ.

Live and let live (Sống và được sống.)

E. Make:

Ở chủ động make dùng với nguyên mẫu không to :

He made me move my car. (Ông ấy bảo tôi dời xe đi). Nhưng ở bị động nó dùng với nguvên mẫu có to :

I was mode to move my car (Tôi bị buộc phải dời xe đi)

Đôi khi dạng nguyên mẫu sau make (chủ động) bị lược bỏ

Để tránh sự lặp lại

Why did you tell him : Tại sao anh kể cho nó biết ?)

 He made me (tell him) (anh ta bảo tôi)

Một nguyên mẫu sau make bị động có thể chỉ tượng trưng bằng to:

I was made to (tell him).

Tôi bị buộc phải kể cho nó nghe.)

F. Would rather/sooner, rather/sooner than :

Shall we go today ? — I’d rather wait till tomorrow (Chúng ta sẽ đi hôm nay chứ ? — Tôi muốn đợi đến ngàv mai.)

Rather /sooner than risk a bad. Crossing, he postponed his journey. Thà chậm còn hơn mạo hiểm, anh ta hoãn

chuyến đi của mình lại).

G. Had better :

«You had better start, at once» he said.

(Ông ấy nói : «Cậu nên bắt đầu ngay thối»).

H. help có thể được theo sau bởi nguyên mẫu có hoặc không có to :

He helped us (to) push it (Anh ta giúp chúng tôi đấy nó.)

I. Nếu hai nguyên mẫu được nối nhau bởi and, ta thường lược bỏ to :

I intend to sit in the garden and write letters.

(Tôi có ý định ngồi trong vườn và viết thư).

I want you to staind beside me and hold the torch.

(Tôi muốn cậu đứng cạnh tôi và cầm đuốc.)

except dùng với nguyên mẫu* không có to :

He does nothing but complain.

(Anh ta chỉ than phiền chứ không làm gì cả.)

My dog does evay thing but speak (Con chó của tôi làm được đủ mọi trò chỉ trừ có nói chuyện.)

Can‘t you do anything but ask silly questions ?

Ngòai việc hỏi vớ vẩn ra cậu không làm gì được sao ?) There’s nothing to do but wait.

(Không thể làm gì hơn ngoài việc đợi.)

Trong các câu như sau đây, to được dùng tuỳ ý :

The only thing to do /we call do is (to) write to him. (Điều duy nhất ta có thể làm là viết thư cho anh ấy). All we can do is (to) write to him (Tất cả ta có thể làm là viết thư cho anh ấy.)

Các bài liên quan: - Thể nguyên mẫu ( The infinitive)

Nguyên mẫu chẻ (Split infinitives.) Nguyên mẫu chẻ (Split infinitives.)

Một số trạng từ khác chỉ mức độ như : completely, entirely, (un) duly có thể được dùng tương tự, ta có thể nói

Xem chi tiết
Nguyên mẫu dùng để nối câu (connective link.) Nguyên mẫu dùng để nối câu (connective link.)

He hurried to the house only to find that it was empty. (Anh ta vội vã về nhà chỉ để thất vọng vì không có ai). He hurried, to the house and was disappointed when he found that it was empty. (Anh ta vội vã về nhà và thất vọng vì không có ai ở đó cả).

Xem chi tiết
Nguyên mẫu được dùng thay thế cho mệnh đề qụan hệ Nguyên mẫu được dùng thay thế cho mệnh đề qụan hệ

He loves parties, he is always the first to ccme and the Last to leave (Anh ta thích dự tiệc ; anh ta là người đến trước nhất và về sau cùng.)

Xem chi tiết
Nguyên mẫu sau too, enough và so... as Nguyên mẫu sau too, enough và so... as

He was too shrewd a businessmaji to accept the first offer (Ổng ta là một doanh nhân quá khôn ngoan nên không dễ gì nhận lời ngay đâu.) As a businessman he was too shrewd to accept the first offer (Là một doanh nhân ông ta quá khôn ngoan không dễ gì nhận lời ngay đâu.)

Xem chi tiết
Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp

Mệnh đề if + câu hỏi thường được tường thuật với mệnh đề if để sau :

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng