Lý thuyết Số vô tỉ. Căn bậc hai số học SGK Toán 7 - Kết nối tri thức


1. Số vô tỉ

1. Số vô tỉ

Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Ví dụ: \(\pi  = 3,1415926.....;e = 2,71828.....;....\)là những sô vô tỉ

2. Căn bậc hai số học

Căn bậc hai số học của một số a không âm, kí hiệu \(\sqrt a \), là số x không âm sao cho x2 = a.

Ví dụ: \(\sqrt {121}  = 11\) vì 11 > 0 và 112 = 121


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm