Giải mục 2 trang 30 SGK Toán 7 tập 1 - Kết nối tri thức


Tính:..Sàn thi đấu bộ môn cử tạ có dạng một hình vuông, diện tích 144 m2. Em hãy tính chu vi của sàn thi đấu đó

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Luyện tập 1

Tính: \(a)\sqrt {16} ;b)\sqrt {81} ;c)\sqrt {{{2021}^2}} \)

Phương pháp giải:

\(\sqrt a  = x\) thì ta có: \(a = {x^2}(x \ge 0)\)

Lời giải chi tiết:

a) Vì \({4^2} = 16\) nên \(\sqrt {16}  = 4\)

b) Vì \({9^2} = 81\) nên \(\sqrt {81}  = 9\)

c) Vì 2021 > 0 nên \(\sqrt {{{2021}^2}}  = 2021\)

Vận dụng 1

Sàn thi đấu bộ môn cử tạ có dạng một hình vuông, diện tích 144 m2. Em hãy tính chu vi của sàn thi đấu đó

Phương pháp giải:

Tìm cạnh a của hình vuông có diện tích S: \(a = \sqrt S \)

Tính chu vi hình vuông cạnh a là: C = 4.a

Lời giải chi tiết:

Cạnh của sàn thi đấu là: \(\sqrt {144}  = 12\) (m)

Chu vi của sàn thi đấu là: 4. 12 = 48 (m)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm