Lời nói trực tiếp (Direct speech) và lời nói gián tiếp (indirect speech)


Sau Say không có dấu phẩy, và ta thường lược bỏ That sau Say và Tell + túc từ. Nhưng nó phải được giữ lại sau các động từ khác như : Complain, explain, object, point out, protest v.v... lời nói gián tiếp thường được dùng trong văn nói đàm thoại, mặc dù lời nói trực tiếp ở đây đôi khi có tác dụng về mặt kịch tính

Có hai cách thuật lại lời nói của người khác : trực tiếp và gián tiếp.

Trong lời nói trực tiếp ta lặp lại nguyên văn câu nói của người nói :

He said : "I have lost, my umbrella»                                 .

(Anh ta nói : «Tôi đã bỏ mất cây dù rồi»)

Như vậy lời nói lặp lại được đặt trong dấu ngoặc kép và sau một dấu phẩy hoặc hai chấm. Lời nói trực tiếp được dùng trong các bài đàm thoại trong sách, trong kịch, và trong các đoạn trích dẫn.

Trong lời nói gián tiếp ta lặp lại nội dung của lời nói, không cần thiết phải đúng chính xác từng từ :

He said ( that) he had lost his umbrella

(Anh ta nói rằng anh ta đã bị mất cây dù)

Sau Say không có dấu phẩy, và ta thường lược bỏ That sau Say và Tell + túc từ. Nhưng nó phải được giữ lại sau các động từ khác như : Complain, explain, object, point out, protest v.v... lời nói gián tiếp thường được dùng trong văn nói đàm thoại, mặc dù lời nói trực tiếp ở đây đôi khi có tác dụng về mặt kịch tính

Khi ta đổi từ câu nói trực tiếp sang gián tiếp, ta cần phải thay đổi vài chỗ. Những câu này học dễ nhất bằng cách tách riêng xem xét các câu nói, câu hỏi, và câu yêu cầu.


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu
 • Những trường hợp thì quá khứ không thay đổi trong lời nói gián tiếp

  Trong lý thuyết thì quá khứ liên tiến đổi thành thì quá khứ hoàn thành liên tiến, nhưng trên thực tế nó không đổi trừ khi nó nói về hành động đã hoàn tất : She said, we were thinking of selling the liaise but. We have decided not to- (Cô ấy nói : »Chúng tôi đang nghĩ đến một việc bán căn nhà nhưng chúng tôi vừa quyết định là không nên»)

 • Cách dùng các thì quá khứ trong lời nói gián tiếp

  Các thì quá khứ giả định sau Wish, would rather/sooner và it is time giữ nguyên không đổi : «we wish we didn \'t have to take exams* said the children (Lũ trẻ nói –Phải chi chúng cháu đừng có mắc thi«) = The children said that they wished they didn\'t have to take exams.

 • Cách dùng Might, ought to, should, would, used to trong câu gián tiếp

  Nhưng nếu you ought to/you should được dùng trong lời khuyên hơn là bổn phận thì nó có thể đổi sang cấu trúc Aduise + túc từ + nguyên mẫu, you must cũng có thể diễn đạt lời khuyên và được thuật lại tương tự

 • Cách dùng Could trong câu nói gián tiếp

  If I paid my fine I could walk out of prison today» he said (Anh ta nói : -Nếu tôi nộp phạt xong tôi có thể ra tù vào hôm nay .= He said that if he paid his fine he could/would be allowed to walk out of the prison that day.

 • Cách đổi đại từ (Pronoun) và tính từ (Adjcctive) trong lời nói gián tiếp

  This, these (Tính từ hoặc đại từ) dùng để trình bày sự lựa chọn hoặc để phân biệt giữa các vật, có thể trở thành the one(s) near him v.v... hoặc câu nói có thể được viết lại.

>> Xem thêm