Lesson Six - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson Six - Unit 8 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

 

Bài 1

Listening

1. Listen to this fable and check (x) the correct moral.

(Nghe truyện ngụ ngôn này và đánh dấu vao bài học đạo đức.)


A fable is a story with a moral. It teaches you how to behave. The moral of this fable is:

1. Always work hard.____

2. Never say things that are not true.___

Lời giải chi tiết:

2 - X

Bài 2

2. Listen again and put the pictures in the correct order.

(Nghe lại và đặt các bức tranh theo thứ tự đúng.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. The boy who cried wolf. One of the boy who look after sheep everyday on the mountain. Nothing ever happened and he very bored.

2. One day! he run down the mount into near village in the near by the moutain and shouted: "Help! Help! Wolf! Wolf!". A wolf is going to eat the sheep.

3. The people ran up to mount to help the boy. But there no wolf. "ha ha, it the joke. It isn't really a wolf"

4. The people from village were angry with the boy. They didn't laugh his joke.

5. The next day, a wolf really did come to the mountain. The boy was very scare so he ran to the village.

6. Again, he shouted "Help! Help! Wolf! Wolf!", "A wolf is going to eat the sheep". But this time , no one help the boy. No one believe him. There isn't really wolf he said. And then the wolf ate all the boy's sheep.

Tạm dịch:

1. Một cậu bé đã nói dối có sói. Một cậu bé, người chăm một đàn cừu hằng ngày trên núi. Không có chuyện gì xảy ra và anh ấy buồn chán.

2. Một ngày! Anh ấy chạy xuống núi và vào ngôi làng bên cạnh núi và hét: "Giúp với, giúp với, có sói, có sói, Một con sói đang ăn thịt đàn cừu".

3. Mọi người chạy lên núi để giúp cậu bé. Nhưng không có sói."haha, chỉ là đùa thôi. Không có sói thực sự"

4. Mọi người từ ngôi làng tức giận với cậu bé, Họ không cười trò đùa của anh ấy.

5. Ngày tiếp theo, một con sói thực sự đã lên núi. Cậu bé rất sợ vì vậy cậu vé chạy tới ngôi làng.

6. Anh ấy lại hét: "Giúp với, giúp với, có sói, có sói, Một con sói đang ăn thịt đàn cừu". Nhưng lần này, không ai giúp cậu bé. Không ai tin cậu bé. KHông thực sự có sói như cậu ấy nói. Và con sói đã ăn hết đàn cừu của cậu bé.

Lời giải chi tiết:

a – 2

b – 1

c – 3

d – 4

e – 5

f – 6

Bài 3

Speaking

3. Here is a modern version of The Boy Who Cried Wolf.

(Đây là phiên bản hiện đại của Cậu bé và con sói.)

Look at the pictures and tell the story.

(Nhìn các bức tranh và kể câu chuyện.)

Lời giải chi tiết:

A girl was outside and her mom inside. Nothing ever happened and she very bored. Suddenly, she shouted "help, help, Mom!". I saw a snake. Her mom ran outside help her. But no snake. Her mom was angry with her. Next day, a snake really did come. The girl was very scared so she shouted again "help, help, Mom!". But this time, her mom didn't believe her and stay inside.

Bài 4

Writing: About me!

Some words stay the same in the plural. Some words are completely different.

4. Circle the plurals that are different. Underline the plurals that stay the same.

(Khoanh chọn số nhiều khác. Gạch dưới dạng số nhiều vẫn giống nhau.)

1. one foot                              two feet

2. one fish                               two fish

3. one tooth                            two teeth

4. one sheep                            two sheep

5. one person                          two people

6. one woman                         two women

Lời giải chi tiết:

2. two fish

3. two teeth

4. two sheep

5. two people

6. two women

Bài 5

5. Circle and write.

(Khoanh chọn và viết.)

Lời giải chi tiết:

There are two stories. One is called The Sleeping Beauty and one is called The Mermaid. I think that The Sleeping Beauty is a better story because it has a happy ending, the prince and princess live happily together.

Tạm dịch:

Có hai câu chuyện. Một tên là Người đẹp ngủ trong rừng và một tên là Nàng tiên cá. Tôi cho rằng Người đẹp ngủ trong rừng là một câu chuyện hay hơn vì nó có một kết thúc có hậu, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 36 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí