Lesson Four - Starter: Back together! - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Giải bài tập Lesson Four - Starter: Back together! - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat. Ask and answer.

Click here to listen


 

Script:

oh five

ten

fifteen

twenty

twenty-five

thirty

thirty-five

forty

forty-five

fifty

fifty-five

o'clock

Hướng dẫn giải:

1. A. What time is it?

B: It's eight fifteen.

2. A. What time is it?

B. It's three forty.

3. A. What time is it?

B.It's seven five

4. A. What time is it?

B. It's one forty-five

5. A. What time is it?

B. It's five thirty-five.

6. A. What time is it?

B. It's two ten.

Dịch:

1. Nghe, chỉ và nhắc lại. Hỏi và trả lời

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, giờ

Giải:

1. A. Mấy giờ rồi?

B. 8 giờ 15.

2. A. Mấy giờ rồi?

B. 3 giờ 40.

3. A. Mấy giờ rồi?

B. 7 giờ 5

4. A. Mấy giờ rồi?

B. 1 giờ 45.

5. A. Mấy giờ rồi?

B. 5 giờ 35.

6. A. Mấy giờ rồi?

B. 2 giờ 10.

2. Complete the sentence with "er" or "est"

1. Max is tallerthan HoLLy. But Leo is the _____cousin, (tall)

2. Leo's skateboard is__________than Amy's skates.

But Holly's bike is the__________. (fast)

3. Holly is the___________cousin. But Max is____________than Leo. (young)

Hướng dẫn giải:

2. tallest

2. faster – fastest

3. youngest – younger

Dịch:

1. Mã cao hơn Holly. Nhưng Leo là anh họ cao nhất.

2. Leo lướt ván nhanh hơn Amy. Nhưng Holly đạp xe đạp nhanh nhất.

3. Holly là em họ trẻ nhất. Nhưng Max trẻ hơn Leo.

3. Write the words in alphabetical order.

Words in a dictionaryare inalphabetical order. We look at thefirst letter of a word but when two words have the same first letter, look at the second letter.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

1. monkey, zebra, camel

camel

monkey

zebra

2. winter, summer, fall

………

………

……….

3. Viet Nam, Thailand, Korea

………

………..

……..

4. movie, café, museum

………

……….

……….

5. bike, taxi, bus

………

………

………

Hướng dẫn giải:

2. fall – summer – winter

3. Korea – Thailand – Vietnam

4. café – movie – museum

5. bike – bus – taxi

Dịch: Các từ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái. Chúng ta hãy nhìn và sắp xếp theo thứ tự chữ cái đầu tiên của từ, nếu 2 từ có chữ cái đầu tiên giống nhau thì hãy sắp xếp theo chữ cái thứ 2.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Starter: Back together!

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu