Lesson Five: Skill Time! - Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 5


Giải bài tập Lesson Five: Skill Time! - Unit 5 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Reading

1. What do you know about Son Doong Cave?

Lời giải chi tiết:

I know that Son Doong is Cave in Quang Binh.

Câu 2

2. Listen and read.

Click here to listen 

 Script:

Son Doong – The World's Largest Cave

Son Doong is a cave in Quang Binh province, Viet Nam. It's not a normal cave. It's the world's largest one and has a jungle inside! A local farmer named Ho Khanh first found the small opening to the cave in 1991. There was a strong, cool wind and the sound of water coming out of the opening. He walked into it. The space felt very big. After walking a while, he stopped and went back to his village.

Khanh forgot where the opening was. No one thought Khanh's story of the cave was true. Then in 2009, Khanh and some scientists finally found the cave again. They went inside and were very surprised. They found a large underground river! They also found a jungle! Were the river and jungle outside of the cave? No! They were inside it!

Tourists can now visit the cave, but it's not easy! If you want to vist the cave, but it's not easy! If you want to visit the world's largest cave, you need to climb down ropes, cross rivers, climb up walls, and get very muddy!

Dịch:

Sơn Đòong là một động ở tỉnh Quảng Bình. Đó không phải động bình thường. Nó là động lớn nhất thế giới và có rừng bên trong. Một người nông dân bản địa tên là Hồ Khánh lần đầu tiên tìm ra lối nhỏ vào động vào năm 1991. Có gió mạnh, lạnh và âm thanh của nước ngay ngoài cửa. Anh ấy đã đi vào trong. Không gian lớn dần. Sau khi đi bộ trong đó, anh ấy đã dừng lại và trở về ngôi làng của anh ấy.

Khánh quên mất đâu là cửa động. Không một ai nghĩ rằng câu chuyện về cái động của Khánh là thật. Sau đó, năm 2009, Khánh và một vài nhà khoa học cuối cùng đã tìm lại được động. Họ đã đi vào trong và rất ngạc nhiên. Họ đã tìm ra một con sông lớn phía dưới. Họ cũng tìm ra một khu rừng!Có sông và rừng bên ngoài động không? Không! Chúng ở trong động.

Khách du lịch bây giờ có thể đến thăm động. Nhưng nó không dễ dàng! Nếu bạn muốn thăm động lớn nhất thế giới, bạn cần phải leo xuống bằng dây thừng, vượt qua sông, leo lên vách rất trơn!

Câu 3

3. Underline these words in the text. Guess their meanings and then check them in the dictionary.

jungle                     opening                  scientist

underground           tourist                     muddy

Bài 4

4. Read again and match the sentence halves.

1. A man called Ho Khanh

2. Scientists first went into the cave

3. No one in Khanh's village

4. Khanh and the scientists found

5. Visiting the cave

a. knew about the cave

b. a river and a jungle inside the cave

c. found the cave

d. is difficult

e. in 2009

Lời giải chi tiết:

1 - c

2 - e

3 - a

4 - b

5 - d

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 34 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí