Giải bài 4 trang 61 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo


Đề bài

Đánh giá về chiến thắng Bạch Đằng, hai bộ cổ sử lớn nhất của thời kì phong kiến Việt Nam viết như sau.

 

“Tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới họp của nước Việt ta mà đánh tan được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Tháo, mở nước xưng vương. Làm cho người phương Bắc không dám sang lại nữa. Có thể nói là một lần nổi giận mà yên được dân, mưu giỏi mà đánh giặc cũng giỏi vậy”.

(Đại Việt sử kí toàn thư, tập I, NXB. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998, tr. 203 - 204)

“Ngô Quyền gặp được nguy triều Nam Hán là một nước nhỏ, Hoằng Tháo là thằng hèn kém nên mới có được trận thắng trên sông Bạch Đằng. Đó là một việc may, có gì đáng khen”

(Khâm định Việt sử thông giám cương mục, tập 1, NXB. Giáo dục, 2007, trang 211)

Em đồng ý với nhận định nào? Vì sao?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung 2 đoạn văn bản để trả lời

Lời giải chi tiết

Em đồng ý với nhận định trong “Đại Việt sử kí toàn thư”. 

Bởi vì quân Nam Hán là một nước mạnh, được trang bị thuyền chiến, vũ khí đầy đủ. Còn nước ta khi ấy chưa là phải là một quốc gia độc lập, và có sức mạnh. So sánh với quân Nam Hán chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Nhưng với tài thao lược của mình, Ngô Quyền đã thể hiện cách đánh sáng tạo và sự chuẩn bị chu đáo để đánh giặc Nam Hán. Cộng thêm tinh thần đồng lòng chống giặc của nhân dân ta đã làm nên đã làm nên chiến thắng Bạch Đằng 938- gắn với công vẻ lao của Ngô Quyền.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu