Giải bài 1 trang 59 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Chân trời sáng tạo


Đề bài

Chọn các dữ kiện điển vào chỗ trống

a. tự chủ                                 b. suy yếu                            c. cải cách

d. phong chức                         e. Khúc Hạo                           f. Đại La

g. xây dựng                            h. độc lập                              i. Tiết độ sứ

Từ cuối thế kỉ IX, nhà Đường ...................... Nhân cơ hội đó, Khúc Thừa Dụ, một hào trưởng ở Hải Dương ngày nay đã đánh chiếm thành ….................. và tự xưng ........................, xây dựng một chính quyền …......................  Năm 906, nhà Đường buộc phải ........................... Tiết độ sứ cho Khúc Thừa Dụ. Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, con trai là ......................... lên thay. Trong 10 năm (907 - 917), chính quyền Khúc Hạo đã tiến hành nhiều ...................tiến bộ, đặt nền móng cho việc ….......................  chính quyền tự chủ của một nhà nước …...................... với phương Bắc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 96 SGK

Lời giải chi tiết

   Từ cuối thế kỉ IX, nhà Đường suy yếu Nhân cơ hội đó, Khúc Thừa Dụ, một hào trưởng ở Hải Dương ngày nay đã đánh chiếm thành Đại La và tự xưng Tiết độ sứ xây dựng một chính quyền tự chủ. Năm 906, nhà Đường buộc phải phong chức Tiết độ sứ cho Khúc Thừa Dụ. Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, con trai là Khúc hạo lên thay. Trong 10 năm (907 - 917), chính quyền Khúc Hạo đã tiến hành nhiều cải cách tiến bộ, đặt nền móng cho việc xây dựng chính quyền tự chủ của một nhà nước độc lập với phương Bắc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu