Câu 10 trang 20 SGK Hóa học 11 Nâng cao


a) Tính pH của dung dịch chứa 1,46 g HCl trong 400,0 ml. b) Tính pH của dung dịch tạo thành sau khi trộn 100,0 ml dung dịch HCl 1,00M với 400,0 ml dung dịch NaOH 0,375M.

Đề bài

a) Tính pH của dung dịch chứa 1,46 g HCl trong 400,0 ml.

b) Tính pH của dung dịch tạo thành sau khi trộn 100,0 ml dung dịch HCl 1,00M với 400,0 ml dung dịch NaOH 0,375M.

Lời giải chi tiết

a) \({n_{HCl}} = {{1,46} \over {35,5}} = 0,04\)  mol

    \(HCl \to {H^ + } + C{l^ - }\)

    \(0,04 \to 0,04\)  

     \( \Rightarrow \left[ {{H^ + }} \right] = {{0,04} \over {0,4}} = {10^{ - 1}}M \)

\(\Rightarrow pH =  - \lg {10^{ - 1}} = 1\)

b) \({n_{HCl}} = 0,1\,\,mol;\,\,{n_{NaOH}} = 0,4.0,375 = 0,15\,(mol)\)  

                      \(HCl \to {H^ + } + C{l^ - }\)

                        \(0,1 \to 0,1\)

                       \(\eqalign{  & NaOH \to N{a^ + } + O{H^ - }  \cr  & 0,15\,\,\,\,\,\,\, \to \,\,0,15 \cr} \)

                      \({H^ + } + O{H^ - } \to {H_2}O\)  

Trước phản ứng: 0,1   0,15

Phản ứng:            \(0,1 \to 0,1\)  

Sau phản ứng:      0     0,05

\(\eqalign{  &  \Rightarrow {n_{O{H^ - }}}_\text{dư} = 0,05\,\,mol \cr&\Rightarrow {\left[ {O{H^ - }} \right]_\text{dư}} = {{{n_{OH^-_\text{dư}}}} \over V} = {{0,05} \over {0,5}} = {10^{ - 1}}M  \cr  &  \Rightarrow pOH =  - \lg \left[ {O{H^ - }} \right] =  - \lg {10^{ - 1}} = 1 \cr&\Rightarrow pH = 13 \cr} \)

loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí