Cách dùng yêu cầu với might


Might + nguyên mẫu hoàn thành có thể diễn đạt sự bực tức hoặc trách móc vì hành động không được thực hiện trong quá khứ : You might have told us (Lẽ ra mày phải cho tao biết chứ), với dấu nhấn ở told có thể có nghĩa «Mày đúng lý nên bảo cho bọn tao biết).

A. You might có thể diễn đạt một lời yêu cầu rất thất thường

You might post these for me.

(Nhờ cậu bỏ bưu điện những cái này giùm tôi).

Nhưng nó chỉ có thể đựợc dùng trong các tình huống thân thiện..

B. Với dấụ nhấn mạnh đặt vào từ trọng tàm của câu, might có thể diễn đạt lời yêu cầu có vẻ trách móc :

You might help me với dấu nhấn ở help có thể có nghĩa (Tại sao cậu không giúp tôi ?cậu phải giúp tôi mới được).

C. Might cũng có thể được dùng với các ngôi khác để diễn tả sự bực mình : He might pay us ! (Nó phải trả tiền cho bọn ta mới được !), vớỉ dấu nhấn ở pay có thể có nghĩa «Bọn ta bực mình vì nó không có trả tiền.

D. Might + nguyên mẫu hoàn thành có thể diễn đạt sự bực tức hoặc trách móc vì hành động không được thực hiện trong quá khứ : You might have told us (Lẽ ra mày phải cho tao biết chứ), với dấu nhấn ở told có thể có nghĩa «Mày đúng lý nên bảo cho bọn tao biết).


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm