Cách dùng lời gợi ý


Suggest + (tính từ sở hữu) +danh động từ hoặc suggest that + chủ từ + thì hiện tại should propose được dùng giống vậy nhưng hơi trang trọng hơn suggest. thể chủ động, cấu trúc suggest + should + nguyên mẫu trang trọng hơn cấu trúc suggest + một thì hiện tại hay quá khứ.

A. Lời gợi ý thứ nhất với let’s hoặc shall I/we

—  Let’s + nguyên mẫu :

Let’s paint it ourselves

 (Chúng ta hãy tự sơn lấy.)

—  Đôi khi ta thêm shall we vào :

Let’s get the paint, shall we ?

(Chúng ta sơn thôi, được chứ ?)

—   Shall I/ we + nguyên mẫu :

Shall we invite Bill ?

(Ta mời Bill chứ ?)

Lời gợi ý với let’s hoặc shall we có thể được đáp lại khẳng định bằng yes, let’s.

Let’s not có thể được dùng trả lời đùa cợt :

Let’s take the tent — Let’s not !

(Ta hãy lấy tấm vải bạt đi — Không, đừng lấy mà !)

Hoặc nó có thể mở đầu một lời gợi ý phủ định :

Let’s not start too early.

(Chúng ta đừng có bắt đầu sớm quá.)

ở đây don’t Let’s cũng có thế’ được dùng :

Don’t let's start too early

(Chúng ta dừng có bắt đầu sớm quá.)

B. Lời gợi ý ở ngôi thứ nhất và thứ hai :

—   Why don ‘t we/you + nguyên mẫu hoặc why not + nguyên mẫu/thành ngữ chỉ thời gian hoặc nơi chốn :

Why don't we meet and discuss it ?

(Tại sao ta không họp bàn về nó ?)

Why not meet and discuss it ?

(Tại sao không họp bàn về nó ?)

Where shall we meet ? — Why not here ? Why not at the hotel ? (Ta sẽ gặp nhau ở đâu đây ? Tại sao không ở đây/Tại sao không ở khách sạn ?)

Trong tiếng Anh thông tục ta cũng có thể dùng what’s wrong with/ what’s the /matter with + danh từ :

What's wrong with the hotel ?

(Tại khách sạn thì có việc gì ?)

what/how about + danh từ/danh động từ :

Where shall we sleep ? (Chúng tôi sẽ ngủ ở đâu đây ?) What about renting a caravan ?

(Thế thuê phòng ngủ thì sao ?)

What about a bed and breakfast place ?

(Thế một chỗ ngủ và ăn sáng thì sao ?)

Suppose I/we/you + thì hiện tại/quá khứ :

Suppose you offer/offered to pay him?..

(anh đề nghị trả tiền cho y ?)

C. lời gợi ý ngôi thứ I, II hoặc III với suggest/propose

 Suggest + (tính từ sở hữu) +danh động từ hoặc suggest that + chủ từ + thì hiện tại should propose được dùng  giống vậy nhưng hơi trang trọng hơn suggest.

thể chủ động, cấu trúc suggest + should + nguyên mẫu trang trọng hơn cấu trúc suggest + một thì hiện tại hay quá khứ.

I suggest (your) selling it (tôi đề nghị anh bán nó đi)

I suggest that you should sell it (Trang trọng.)

I propose that the secretary send in/should send in a report.

(Tôi đề nghị cô thư ký nên gửi một bản báo cáo vào)

I propose that the report (hould) be sent in.

(Tôi đề nghị nên gửi một bản báo cáo vào.)

ở thể bị động ta nên dùng that... should. Với should be trong tiếng Anh trang trọng ta lược bỏ should và chỉ giữ có be như câu cuối cùng ở trên.

D. Lời gợi ý trong lời nói gián tiếp

Lời gợi ý có thể được thuật lại bằng.

Suggested) + tính từ sở hữu + danh động từ hoặc suggest that + chủ từ + thì quá khứ/should hoặc suggest + danh từ/đại từ :

Toni suggests/suggested (our) having a meeting

(Tom gợi ý chúng ta nên gặp nhau.)

Ann suggests that he sell/should sell his house.

(Ann gợi ý rằng anh ta sẽ bán nhà.)

Ann suggested that- he sold/should sell it (Ann đã gợi ý...)

Mr Joties suggested a meeting (Ông Jones đề nghị một cuộc họp.)


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm