Bài 4 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


Thực hiện phép tính:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hiện phép tính:

a) \({81^{ - 0,75}} + {\left( {{1 \over {125}}} \right)^{{{ - 1} \over 3}}} - {\left( {{1 \over {32}}} \right)^{{{ - 3} \over 5}}};\) 

b) \(0,{001^{{{ - 1} \over 3}}} - {\left( { - 2} \right)^{ - 2}}{.64^{{2 \over 3}}} - {8^{ - 1{1 \over 3}}}\) \( + {\left( {{9^0}} \right)^2};\)

c) \({27^{{2 \over 3}}} + {\left( {{1 \over {16}}} \right)^{ - 0,75}} - {25^{0,5}}\) 

d) \({\left( { - 0,5} \right)^{ - 4}} - {625^{0,25}} - {\left( {2{1 \over 4}} \right)^{ - 1{1 \over 2}}} \) \(+ 19{\left( { - 3} \right)^{ - 3}}\)

LG a

\({81^{ - 0,75}} + {\left( {{1 \over {125}}} \right)^{{{ - 1} \over 3}}} - {\left( {{1 \over {32}}} \right)^{{{ - 3} \over 5}}};\) 

Lời giải chi tiết:

\({81^{ - 0,75}} + {\left( {{1 \over {125}}} \right)^{{{ - 1} \over 3}}} - {\left( {{1 \over {32}}} \right)^{{{ - 3} \over 5}}} \)

\(= {\left( {{3^4}} \right)^{  {{ - 3} \over 4}}} + {\left( {{{\left( {{1 \over 5}} \right)}^3}} \right)^{{{ - 1} \over 3}}} - {\left( {{{\left( {{1 \over 2}} \right)}^5}} \right)^{{{ - 3} \over 5}}}\)

\(\, = {\left( 3 \right)^{ - 3}} + {\left( {{1 \over 5}} \right)^{ - 1}} - {\left( {{1 \over 2}} \right)^{ - 3}}\)

\(= {1 \over {27}} + 5 - 8 = {1 \over {27}} - 3 =  - {{80} \over {27}}\)

Cách khác:

LG b

\(0,{001^{{{ - 1} \over 3}}} - {\left( { - 2} \right)^{ - 2}}{.64^{{2 \over 3}}} - {8^{ - 1{1 \over 3}}}\) \( + {\left( {{9^0}} \right)^2};\)

Lời giải chi tiết:

\(0,{001^{{{ - 1} \over 3}}} - {\left( { - 2} \right)^{ - 2}}{.64^{{2 \over 3}}} - {8^{ - 1{1 \over 3}}} + {\left( {{9^0}} \right)^2} \)

\(= {\left( {{{10}^{ - 3}}} \right)^{ - {1 \over 3}}} - {2^{ - 2}}.{\left( {{2^6}} \right)^{{2 \over 3}}} - {\left( {{2^3}} \right)^{ - {4 \over 3}}} + 1\)

\( = 10 - {2^2} - {2^{ - 4}} + 1 = 7 - {1 \over {16}} = {{111} \over {16}}\)

Cách khác:

LG c

\({27^{{2 \over 3}}} + {\left( {{1 \over {16}}} \right)^{ - 0,75}} - {25^{0,5}}\)

Lời giải chi tiết:

\({27^{{2 \over 3}}} + {\left( {{1 \over {16}}} \right)^{ - 0,75}} - {25^{0,5}} \)

\(= {\left( {{3^3}} \right)^{{2 \over 3}}} + {\left( {{2^{ - 4}}} \right)^{ - {3 \over 4}}} - {\left( {{5^2}} \right)^{{1 \over 2}}} \)

\(= {3^2} + {2^3} - 5 = 12\)

Cách khác:

LG d

\({\left( { - 0,5} \right)^{ - 4}} - {625^{0,25}} - {\left( {2{1 \over 4}} \right)^{ - 1{1 \over 2}}} \) \(+ 19{\left( { - 3} \right)^{ - 3}}\)

Lời giải chi tiết:

\({\left( { - 0,5} \right)^{ - 4}} - {625^{0,25}} - {\left( {2{1 \over 4}} \right)^{ - 1{1 \over 2}}} \) \(+ 19{\left( { - 3} \right)^{ - 3}} \)

\(= {\left( {{{\left( { - 2} \right)}^{ - 1}}} \right)^{ - 4}} - {\left( {{5^4}} \right)^{{1 \over 4}}} - {\left( {{{\left( {{3 \over 2}} \right)}^2}} \right)^{ - {3 \over 2}}} \) \(+ {{19} \over { - 27}}\)

\( = {2^4} - 5 - {\left( {{3 \over 2}} \right)^{ - 3}} - {{19} \over {27}} \)

\(= 11 - {8 \over {27}} - {{19} \over {27}} = 10.\)

Cách khác:

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD