Bài 16: Dòng điện trong chân không

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 16.1 trang 38, 39 SBT Vật Lí 11

Giải bài 16.1 trang 38, 39 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về điều kiện để có dòng điện chạy qua đèn điôt chân không là đúng ?

Xem lời giải

Bài 16.2, 16.3, 16.4 trang 39 SBT Vật Lí 11

Giải bài 16.2, 16.3, 16.4 trang 39 SBT Vật Lí 11. Câu nào dưới đây nói về mối liên hệ của cường độ dòng điện IA chạy qua đèn điôt

Xem lời giải

Bài 16.5 trang 39 SBT Vật Lí 11

Giải bài 16.5 trang 39 SBT Vật Lí 11. Tại sao khi hiệu điện thế UAK giữa anôt A và catôt K của đèn điôt

Xem lời giải

Bài 16.6 trang 40 SBT Vật Lí 11

Giải bài 16.6 trang 40 SBT Vật Lí 11. Tại sao khi hiệu điện thế UAK giữa hai cực anôt A và catôt K của điôt

Xem lời giải

Bài 16.7 trang 40 SBT Vật Lí 11

Giải bài 16.7 trang 40 SBT Vật Lí 11. Xác định số electron phát ra từ catôt sau mỗi giây khi dòng điện chạy qua đèn điôt

Xem lời giải

Bài 16.8* trang 40 SBT Vật Lí 11

Giải bài 16.8* trang 40 SBT Vật Lí 11. Chứng minh rằng trong ống tia catôt, vận tốc của êlectron

Xem lời giải

Bài 16.9 trang 40 SBT Vật Lí 11

Giải bài 16.9 trang 40 SBT Vật Lí 11. Xác định vận tốc của electron bay trong điện trường giữa anôt và catôt của ống tia

Xem lời giải

Bài 16.10 trang 40 SBT Vật Lí 11

Giải bài 16.10 trang 40 SBT Vật Lí 11. Xác định vận tốc chuyển động nhiệt u của êlectron khi nó vừa bay ra khỏi catôt ở

Xem lời giải