Sự phát triển của cách mạng

Bình chọn:
4 trên 33 phiếu

Cách mạng thắng lợi ở Pa-ri và nhanh chóng lan rộng khắp nước. Phái Lập hiến của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền, nhưng Lu-i XVI vẫn được giữ ngôi vua mặc dù không có quyền hành gì.

III. Sự phát triển của cách mạng

1. Chế độ quân chủ lập hiến (từ ngày 14 - 7 -1789 đến ngày 10 - 8 - 1792)

Cách mạng thắng lợi ở Pa-ri và nhanh chóng lan rộng khắp nước. Phái Lập hiến của tầng lớp đại tư sản lên cầm quyền, nhưng Lu-i XVI vẫn được giữ ngôi vua, mặc dù không có quyền hành gì.

- Sự kiện chính:

+ Tháng 8/1789, thông qua “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”.

+ Tháng 9/1791, Hiến pháp được thông qua, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.

+ Tháng 4 - 1792, hai nước Áo - Phổ liên minh với nhau, cùng bọn phản động trong nước Pháp chống lại cách mạng. Tháng 8 - 1792, 80 vạn quân Phổ tràn vào nước Pháp.

+ Trước tình hình "Tổ quốc lâm nguy", ngày 10 - 8 - 1792, nhân dân Pa-ri cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái Lập hiến, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiến.

* Nội dung Tuyên ngôn có một số điều sau:

- Mọi người sinh ra đều có quyền sống tự do và bình đẳng. 

- Đều có những quyền được hưởng: quyền tự do, quyền sở hữu, quyền được an toàn và quyền chống áp bức.

- Quyền sở hữu là quyền bất khả xâm phạm và thiêng liêng, không ai có thể tước bỏ.

2. Bước đầu của nền cộng hòa (từ ngày 21 - 9 - 1792 đến ngày 2 - 6 -1793)

- Thời gian: 21/9/1792 – 2/6/1793.

- Lực lượng cầm quyền: phái Gi-rông-đanh (Tư sản công thương).

- Sự kiện:

+ Tháng 9/1792, Quốc hội thông qua Hiến pháp, thành lập nền Cộng hòa.

+ Ngày 21/1/1793, vua Luis XVI bị xử tử.

+ Tháng 6/1793, nhân dân đứng lên lật đổ phái Gi-rông-đanh. 

3. Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-cô-banh (từ ngày 2-6-1793 đến ngày 27 - 7 - 1 794)

- Thời gian: 2/6/1793 – 27/7/1794

- Lực lượng cầm quyền: pháp Gia-cô-banh.

- Những việc làm:

+ Lập Ủy ban cứu quốc, Rô-pe-spie đứng đầu.

+ Tịch thu ruộng đất của thế lực phong kiến đem chia cho dân.

+ Trưng thu lúa mì bán cho dân.

+ Ban hành luật giá tối đa, luật tương tối đa.

- Ngày 27/7/1794, phái Gia-cô-banh bị lật đổ.

=> Cách mạng Pháp kết thúc. 

4. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

a. Đối với nước Pháp

- Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, xóa bỏ những tàn tích phong kiến.

=> Mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.

- Đáp ứng được nhiều yêu cầu của quần chúng nhân dân.

- Quần chúng nhân dân là động lực chính của cách mạng.

=> Cách mạng Pháp là cuộc cách mạng dân chủ điển hình nhất.

b. Đối với thế giới

- Ảnh hưởng to lớn phong trào dân tộc, dân chủ ở các nước châu Âu.

*Hạn chế: tiếp tục duy trì chế độ tư hữu, không xóa bỏ triệt để áp bức…

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 8 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các nhà tư tưởng tiến bộ Pháp vào thế kỉ XVIII đã đóng góp gì trong việc chuẩn bị cho cuộc cách mạng? Các nhà tư tưởng tiến bộ Pháp vào thế kỉ XVIII đã đóng góp gì trong việc chuẩn bị cho cuộc cách mạng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 13 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Cách mạng tư sản Pháp 1789 bắt đầu như thế nào? Cách mạng tư sản Pháp 1789 bắt đầu như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 13 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Qua những điều trên, em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”? Qua những điều trên, em có nhận xét gì về “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền”?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 4 trang 13 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nhân dân pháp đã hành động như thế nào khi "Tổ quốc lâm nguy"? Kết quả ra sao? Nhân dân pháp đã hành động như thế nào khi "Tổ quốc lâm nguy"? Kết quả ra sao?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 14 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại Lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại

Giải bài tập câu hỏi lí thuyết trang 73 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại và giải thích vì sao? Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại và giải thích vì sao?

Giải bài tập 1 trang 74 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết
Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất? Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 8. Nguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xem chi tiết
Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây? Vì sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 63 SGK Lịch sử 8

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.