Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

Bình chọn:
4.3 trên 209 phiếu
Tóm tắt mục 1. Tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam (1897 - 1914)

Tóm tắt mục 1. Tổ chức bộ máy Nhà nước Việt Nam (1897 - 1914)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Chính sách kinh tế của Pháp (1897 - 1914)

Tóm tắt mục II. Chính sách kinh tế của Pháp (1897 - 1914)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Chính sách văn hoá, giáo dục của Pháp (1897 - 1914)

Tóm tắt mục 3. Chính sách văn hoá, giáo dục của Pháp (1897 - 1914)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Những chuyển biến về xã hội Việt Nam - Vùng nông thôn

Tóm tắt mục 1. Những chuyển biến về xã hội Việt Nam (1897 - 1914) - Vùng nông thôn

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới

Tóm tắt mục 2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc (1897 - 1914)

Tóm tắt mục 3. Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc (1897 - 1914)

Xem chi tiết

Lý thuyết Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

Lý thuyết Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam

Xem chi tiết

Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên.

Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước ở Việt Nam do thực dân Pháp dựng lên.

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp?

Em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp?

Xem lời giải

Chính sách của thực dân Pháp trong các ngành nông nghiệp

- Trong nông nghiệp, Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất, lập các đồn điền.

Xem lời giải

Các chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì?

Các chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì?

Xem lời giải

Theo em, chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có phải để

Theo em, chính sách văn hóa, giáo dục của Pháp có phải để “khai hoá văn minh” cho người Việt Nam hay không? Vì sao?

Xem lời giải

Dưới thời Pháp thuộc, các giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân

Dưới thời Pháp thuộc, các giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân có những thay đổi như thế nào?

Xem lời giải

Cùng với sự phát triển của đô thị, các giai cấp, tầng lớp mới nào

Cùng với sự phát triển của đô thị, các giai cấp, tầng lớp mới nào đã xuất hiện?

Xem lời giải

Thái độ của từng giai cấp, tầng lớp đối với cách mạng giải phóng dân tộc

Thái độ của từng giai cấp, tầng lớp đối với cách mạng giải phóng dân tộc như thế nào? Vì sao họ lại có thái độ như vậy?

Xem lời giải

Tại sao các nhà yêu nước ở Việt Nam thời bấy giờ muốn noi theo

Tại sao các nhà yêu nước ở Việt Nam thời bấy giờ muốn noi theo con đường cứu nước của Nhật Bản?

Xem lời giải

Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp thi hành những

Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, thực dân Pháp thi hành những chính sách gì về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục ở Việt Nam?

Xem lời giải

Nêu tác động của chính sách khai thác thuộc địa đối với kinh tế, xã hội

Tác động của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đối với kinh tế, xã hội Việt Nam

Xem lời giải

Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội

Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX theo mẫu:

Xem lời giải

Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX

Nêu điểm mới của xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX

Xem lời giải