Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Bình chọn:
4.4 trên 118 phiếu
Tóm tắt mục 1. Những nét chung của tình hình châu Âu trong những năm 1918 - 1929.

Tóm tắt mục 1. Những nét chung của tình hình châu Âu trong những năm 1918 - 1929.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Cao trào cách mạng 1918 - 1923. Quốc tế cộng sản thành lập

Tóm tắt mục 2. Cao trào cách mạng 1918 - 1923. Quốc tế cộng sản thành lập

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và những hậu quả của nó

Tóm tắt mục 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và những hậu quả của nó

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 4. Phong trào Mặt trận dân chủ chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh năm 1929 - 1939

Tóm tắt mục 4. Phong trào Mặt trận dân chủ chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh năm 1929 - 1939

Xem chi tiết

Lý thuyết Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Lý thuyết Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 - Mục I - Tiết học 17 - Trang 88 - SGK Lịch sử 8

Qua bảng thống kê (SGK Trang 88) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức ?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 - Mục I - Tiết học 17 - Trang 89 - SGK Lịch sử 8

Cách mạng tháng 11- ở Đức mang lại những kết quả và hạn chế gì?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 - Mục I - Tiết học 17 - Trang 89 - SGK Lịch sử 8

Quốc tế cộng sản thành lập trong hoàn cảnh nào ?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - Mục II - Tiết học 17 - Trang 90 - SGK Lịch sử 8

Qua sơ đồ (Hình 62 - sgk trang 90) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất ở Anh và Liên Xô trong những năm 1929 - 1933 ?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 - Mục II - Tiết học 17 - Trang 90 - SGK Lịch sử 8

Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức ?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 - Mục II - Tiết học 17 - Trang 92 - SGK Lịch sử 8

Vì sao nhân dân Pháp đánh bại được chủ nghĩa phát xít ở Pháp ?

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 92 - SGK Lịch sử 8

Hãy nêu những nét chung của tình hình châu Âu trong những năm 1918 - 1929.

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 92 - SGK Lịch sử 8

Quốc tế cộng sản đã có đóng góp như thế nào cho phong trào cách mạng thế giới năm 1929 - 1943 ?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 92 - SGK Lịch sử 8

Trình bày hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đối với các nước tư bản châu Âu.

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 92 - SGK Lịch sử 8

Tại sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp ?

Xem lời giải