Chương II. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 - 1939)

Bình chọn:
4.7 trên 135 phiếu
Tóm tắt mục 1. Những nét chung của tình hình châu Âu trong những năm 1918 - 1929.

Tóm tắt mục 1. Những nét chung của tình hình châu Âu trong những năm 1918 - 1929.

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Cao trào cách mạng 1918 - 1923. Quốc tế cộng sản thành lập

Tóm tắt mục 2. Cao trào cách mạng 1918 - 1923. Quốc tế cộng sản thành lập

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và những hậu quả của nó

Tóm tắt mục 3. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) và những hậu quả của nó

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 4. Phong trào Mặt trận dân chủ chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh năm 1929 - 1939

Tóm tắt mục 4. Phong trào Mặt trận dân chủ chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh năm 1929 - 1939

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX

Tóm tắt mục I. Nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Nước Mĩ trong những năm 1929 - 1939

Tóm tắt mục II. Nước Mĩ trong những năm 1929 - 1939

Xem chi tiết

Lý thuyết Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Lý thuyết Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 - Mục I - Tiết học 17 - Trang 88 - SGK Lịch sử 8

Qua bảng thống kê (SGK Trang 88) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức ?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 - Mục I - Tiết học 17 - Trang 89 - SGK Lịch sử 8

Cách mạng tháng 11- ở Đức mang lại những kết quả và hạn chế gì?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 - Mục I - Tiết học 17 - Trang 89 - SGK Lịch sử 8

Quốc tế cộng sản thành lập trong hoàn cảnh nào ?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - Mục II - Tiết học 17 - Trang 90 - SGK Lịch sử 8

Qua sơ đồ (Hình 62 - sgk trang 90) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất ở Anh và Liên Xô trong những năm 1929 - 1933 ?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 - Mục II - Tiết học 17 - Trang 90 - SGK Lịch sử 8

Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức ?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 - Mục II - Tiết học 17 - Trang 92 - SGK Lịch sử 8

Vì sao nhân dân Pháp đánh bại được chủ nghĩa phát xít ở Pháp ?

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 92 - SGK Lịch sử 8

Hãy nêu những nét chung của tình hình châu Âu trong những năm 1918 - 1929.

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 92 - SGK Lịch sử 8

Quốc tế cộng sản đã có đóng góp như thế nào cho phong trào cách mạng thế giới năm 1929 - 1943 ?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 92 - SGK Lịch sử 8

Trình bày hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đối với các nước tư bản châu Âu.

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 92 - SGK Lịch sử 8

Tại sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp ?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - Mục I - Tiết 18 - Trang 93 - SGK Lịch sử 8

Theo em hai bức ảnh (Hình 65 và 66 trang 93 - SGK) phản ánh điều gì ?

Xem lời giải

Lý thuyết Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Lý thuyết Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 - Mục I - Tiết 18 - Trang 94 - SGK Lịch sử 8

Qua các hình ảnh 65,66,67, em có nhận xét gì về những hình ảnh khác nhau của nước Mĩ ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất