Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Bình chọn:
4.5 trên 196 phiếu
Tóm tắt mục 1. Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 - 1939)

Tóm tắt mục 1. Những nét chung về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 - 1939)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939

Tóm tắt mục 2. Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Những nét chung về tình hình các nước Đông Nam Á những năm 1918 - 1939

Tóm tắt mục 3. Những nét chung về tình hình các nước Đông Nam Á những năm 1918 - 1939

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 4. Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á

Tóm tắt mục 4. Phong trào độc lập dân tộc ở một số nước Đông Nam Á

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 - Mục I - Tiết học 20 - Trang 99 - SGK Lịch sử 8

Hãy kể tên một số phong trào đấu tranh ở các nước châu Á.

Xem lời giải

Lý thuyết Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Lý thuyết Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939)

Xem chi tiết

Câu hỏi 2 - Mục I - Tiết học 20 - Trang 100 - SGK Lịch sử 8

Em hãy nêu những nét mới của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 - Mục I - Tiết học 20 - Trang 100 - SGK Lịch sử 8

Theo em khẩu hiệu đấu tranh của phong trào Ngũ tứ có gì mới so với khẩu hiệu " Đánh đổ Mãn Thanh" của cuộc cách mạng Tân Hợi ?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - Mục II - Tiết học 20 - Trang 101 - SGK Lịch sử 8

Sự thành lập của các Đảng cộng sản có tác động như thế nào tới các phong trào độc lập ở các nước châu Á ?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 - Mục II - Tiết học 20 - Trang 102 - SGK Lịch sử 8

Vào đầu thế kỉ XX, các phong trào dân chủ tư sản ở các nước châu Á có những điểm gì mới ?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 - Mục II - Tiết học 20 - Trang 102 - SGK Lịch sử 8

Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh chống Pháp ở các nước Đông Dương ?

Xem lời giải

Câu hỏi 4 - Mục II - Tiết học 20 - Trang 103 - SGK Lịch sử 8

Phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a diễn ra như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 103 - SGK Lịch sử 8

Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào độc lập dân tộc ở châu Á lại bùng nổ mạnh mẽ?

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 103 - SGK Lịch sử 8

Cách mạng Trung Quốc đã diễn ra như thế nào trong những năm 1919 - 1939 ?

Xem lời giải

Bài 3 - Trang 103 - SGK Lịch sử 8

Em có nhận xét gì về phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất ?

Xem lời giải

Bài 4 - Trang 103 - SGK Lịch sử 8

Lập bảng thống kê các phong trào độc lập ở châu Á.

Xem lời giải