Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Bình chọn:
4.4 trên 119 phiếu
Tóm tắt mục I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925)

Tóm tắt mục I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941)

Tóm tắt mục II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941)

Xem chi tiết

Lý thuyết Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Lý thuyết Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 - Mục I - Tiết học 16 - Trang 83 - SGK Lịch sử 8

Bức áp phích (Hình 58 - SGK trang 83) nói lên điều gì ?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 - Mục I - Tiết 16 - Trang 84 - SGK Lịch sử 8

Nội dung chủ yếu của chính sách kinh tế mới ? Chính sách này đã có tác động thế nào đến tình hình nước Nga ?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 - Mục II - Tiết 16 - Trang 85 - SGK Lịch sử 8

Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 - Mục II - Tiết 16 - Trang 86 - SGK Lịch sử 8

Nêu những thành tựu về văn hóa - giáo dục của Liên Xô thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925 - 1941).

Xem lời giải

Bài 1 - Trang 86 - SGK Lịch sử 8

Nêu nội dung của chính sách kinh tế mới.

Xem lời giải

Bài 2 - Trang 86 - SGK Lịch sử 8

Trình bày những biến đổi mọi mặt của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 - 1941.

Xem lời giải

Sưu tầm một vài mẩu chuyện về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội

Sưu tầm một vài mẩu chuyện về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô những năm 1925 - 1941.

Xem lời giải