Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Bình chọn:
4.4 trên 185 phiếu
Tóm tắt mục 1. Phong trào Đông du (1905 - 1909)

Tóm tắt mục 1. Phong trào Đông du (1905 - 1909)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Đông Kinh nghĩa thục (1907)

Tóm tắt mục 2. Đông Kinh nghĩa thục (1907). Cùng thời với phong trào Đông du

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)

Tóm tắt mục 3. Cuộc vận động Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến

Tóm tắt mục 1. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916). Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên (1917)

Tóm tắt mục 2. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916). Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên (1917)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước

Tóm tắt mục 3. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước

Xem chi tiết

Lý thuyết Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Lý thuyết Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Xem chi tiết

Dựa vào đâu Hội Duy tân chủ trương bạo động vũ trang để giành độc lập? Em nghĩ gì về chủ trương này?

Dựa vào đâu Hội Duy tân chủ trương bạo động vũ trang để giành độc lập? Em nghĩ gì về chủ trương này?

Xem lời giải

Đông Kinh nghĩa thục có những hoạt động nào?

Đông Kinh nghĩa thục có những hoạt động nào?

Xem lời giải

Đông Kinh nghĩa thục có ảnh hưởng gì đến phong trào yêu nước

Đông Kinh nghĩa thục có ảnh hưởng gì đến phong trào yêu nước chống Pháp ở nước ta?

Xem lời giải

Nêu những thay đổi trong chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất. Vì sao có sự thay đổi đó?

Những thay đổi trong các chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất

Xem lời giải

hai cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Huế và Thái Nguyên

Về hai cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Huế và Thái Nguyên

Xem lời giải

Hai cuộc khởi nghĩa này có những đặc điểm gì về lực lượng tham gia

Hai cuộc khởi nghĩa này có những đặc điểm gì về lực lượng tham gia và phương pháp tiến hành?

Xem lời giải

Vì sao Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước?

Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vì : đất nước đang bị thực dân Pháp thống trị, các phong trào yêu nước chống Pháp đều thất bại.

Xem lời giải

Hướng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp

Hướng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó?

Xem lời giải

Lập bảng thống kê các phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX

Bảng thống kê các phong trào yêu nước chủ yếu đầu thế kỉ XX:

Xem lời giải

các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX

Một số điểm giống và khác nhau giữa các phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với phong trào yêu nước cuối thế kỉ XIX

Xem lời giải

Đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước trong những năm 1914 -1918

Đặc điểm nổi bật của phong trào yêu nước trong những năm 1914 - 1918

Xem lời giải

Sưu tầm các tài liệu (bài viết, tranh ảnh,…) về cuộc hành trình tìm đường

Sưu tầm các tài liệu (bài viết, tranh ảnh,…) về cuộc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành.

Xem lời giải