Chương I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ

Bình chọn:
4.1 trên 79 phiếu
Tóm tắt mục 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng năm 1917

Tóm tắt mục 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng năm 1917

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Cách mạng tháng Hai ở nước Nga năm 1917

Tóm tắt mục 2. Cách mạng tháng Hai ở nước Nga năm 1917

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Cách mạng tháng Mười nước Nga năm 1917

Tóm tắt mục 3. Cách mạng tháng Mười nước Nga năm 1917

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Tóm tắt mục 1. Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ thành quả cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Mười Nga

Tóm tắt mục 3. Ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Mười Nga

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925)

Tóm tắt mục I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế (1921 - 1925)

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941)

Tóm tắt mục II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1925 - 1941)

Xem chi tiết

Lý thuyết Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Lý thuyết Cách mạng tháng Mười Nga và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 – Mục I – Tiết học 15 – Trang 76 – SGK Lịch sử 8

Nêu những nét chính về tình hình nước Nga đầu thế kỉ XX.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 – Mục I –Tiết học 15 – Trang 77 – SGK Lịch sử 8

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai 1917 đã làm được những việc gì ?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 – Mục I – Tiết học 15 – Trang 78 – SGK Lịch sử 8

Trình bày những diễn biến chính của cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Pê-tơ-rô-grat.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 – mục II – Tiết học 15 – Trang 80 – SGK Lịch sử 8.

“Sắc lệnh hòa bình và “sắc lệnh ruộng đất” đem lại những quyền lợi gì cho quần chúng nhân dân ?

Xem lời giải

Câu hỏi 2- Mục II - Tiết học 15 – Trang 81 – SGK Lịch sử 8

Vì sao nhân dân Xô – Viết bảo vệ được thành quả của cuộc cách mạng tháng Mười ?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 - Mục II - Tiết học 15 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Tại sao Giôn Rit lại đặt tên cho cuốn sách là “ Mười ngày rung chuyển thế giới” ?

Xem lời giải

Bài 1 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Vì sao nước Nga năm 1917 lại có hai cuộc cách mạng ?

Xem lời giải

Bài 2 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Lập bảng thống kê các sự kiện chính của cách mạng tháng Mười.

Xem lời giải

Bài 3 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền diễn ra như thế nào ?

Xem lời giải

Bài 4 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8

Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Xem lời giải

Lý thuyết Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Lý thuyết Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Xem chi tiết

Câu hỏi 1 - Mục I - Tiết học 16 - Trang 83 - SGK Lịch sử 8

Bức áp phích (Hình 58 - SGK trang 83) nói lên điều gì ?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất