Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 11

Đề bài

Câu 1 (3,5 điểm):

a) Viết phương trình điện li của các chất sau khi hòa tan trong nước:

HCl, NaOH, CH3COOH, AlCl3, Fe2(SO4)3.

b) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ riêng biệt mất nhãn sau: Na3PO4, NaNO3, Na2CO3, NH4NO3.

Câu 2 (2,5 điểm):

Hoàn thành các phương trình phản ứng giữa các cặp chất sau, ghi rõ điều kiện cần thiết nếu có?

a) P + Mg →                                      

b) P + HNO3 (đặc) →                        

c) Si + NaOH + H2O →

d) C + O2 (dư) →                              

e) CO + CuO →

Câu 3 (3 điểm):

a)  + Tính pH của dung dịch chứa 2,92 gam HCl trong 800 ml?

     + Tính pH của dung dịch chứa 0,8 gam NaOH trong 200 ml?

b) Hòa tan hoàn toàn 10,35 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại Mg và Al bằng dung dịch HNO3 (loãng) dư sau phản ứng thu được dung dịch A và 7,84 lít khí không màu hóa nâu trong không khí (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất).

- Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X?

- Tính tổng khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch A?

Câu 4 (1 điểm):

Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH và 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Xác định giá trị của m?

Lời giải chi tiết

Câu 1:

a)

HCl → H+ + Cl-     

NaOH → Na+ + OH-

CH3COOH \( \mathbin{\lower.3ex\hbox{$\buildrel\textstyle\rightarrow\over{\smash{\leftarrow}\vphantom{_{\vbox to.5ex{\vss}}}}$}} \) CH3COO- + H+ 

AlCl3 → Al3+ + 3Cl-

Fe2(SO4)3 → 2Fe3+ + 3SO42-

b)

                  Chất

Thuốc thử

Na3PO4

NaNO3

Na2CO3

NH4NO3

Dung dịch NaOH

-

-

-

Khí mùi khai

Dung dịch HCl

-

-

Khí không màu

x

Dung dịch AgNO3

Kết tủa vàng

-

x

x

Câu 2:

a) P + Mg  Mg3P2

b) P + 5HNO3 (đặc)  H3PO4 + 5NO2 + H2O

c) Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

d) C + O2 (dư)  CO2

e) CO + CuO  Cu + CO2

Câu 3:

a)

+  pH của dung dịch 2,92 gam HCl trong 800 ml là: pH = -log[H+] = -log(0,1) = 1

+ pH của dung dịch 2,92 gam NaOH trong 200 là:  pH = -log[H+] = -log(10-13) = 13

b)

- Phần trăm mỗi kim loại: \(\left\{ \begin{array}{l}\% {m_{Mg}}   = 34,78\% \\\% {m_{Al}} = 65,22\% \end{array} \right.\)

- Khối lượng muối khan:

mmuối = 75,45 gam

Câu 4:

m = mBaCO3 = 1,97 gam

Xem lời giải chi tiết đề thi học kì 1 tại Tuyensinh247.com

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 - HÓA HỌC 11

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu