Bình chọn:
4.5 trên 85 phiếu
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương VII - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương VII - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương VII - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương VII -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương VII - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương VII - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương VII - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương VII - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương VII - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương VII -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương VII - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương VII - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương VII - Hóa học 11 Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương VII - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương VII - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương VII -  Hóa học 11 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương VII - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương VII - Hóa học 11

Xem chi tiết
Lý thuyết Benzen và đồng đẳng Lý thuyết Benzen và đồng đẳng

1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 159 SGK Hóa học 11 Bài 1 trang 159 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 trang 159 SGK Hóa học 11. Ứng với công thức phân tử...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 159 SGK Hóa học 11 Bài 2 trang 159 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 trang 159 SGK Hóa học 11. Toluen và benzen phản ứng được với chất nào sau đây:...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 160 SGK Hóa học 11 Bài 4 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 trang 160 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 160 SGK Hóa học 11 Bài 5 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 trang 160 SGK Hóa học 11. Hiđrocacbon X là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3,17...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 160 SGK Hóa học 11 Bài 6 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 trang 160 SGK Hóa học 11. Đánh dấu cộng (+) vào ô cặp chất...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 160 SGK Hóa học 11 Bài 7 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 trang 160 SGK Hóa học 11. Cho benzen tác dụng với lượng dư...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 160 SGK Hóa học 11 Bài 8 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 8 trang 160 SGK Hóa học 11. So sánh tính chất hóa học của etylbenzen với stiren, viết phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 160 SGK Hóa học 11 Bài 9 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 9 trang 160 SGK Hóa học 11. Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hóa học của phản ứng giữa stiren...

Xem chi tiết
Bài 10 trang 160 SGK Hóa học 11 Bài 10 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 10 trang 160 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt...

Xem chi tiết
Bài 11 trang 160 SGK Hóa học 11 Bài 11 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 11 trang 160 SGK Hóa học 11. Khi tách hiđro của 66,25 kg etylbenzen thu được 52 kg stiren...

Xem chi tiết
Bài 12 trang 161 SGK Hóa học 11 Bài 12 trang 161 SGK Hóa học 11

Giải bài 12 trang 161 SGK Hóa học 11. Trình bày cách đơn giản để thu được naphtalen tinh khiết....

Xem chi tiết
Bài 13 trang 161 SGK Hóa học 11 Bài 13 trang 161 SGK Hóa học 11

Giải bài 13 trang 161 SGK Hóa học 11. Từ etilen và benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 162 SGK Hóa học 11 Bài 1 trang 162 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 trang 162 SGK Hóa học 11. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hidrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất