CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON

Bình chọn:
4.5 trên 85 phiếu
Lý thuyết Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Hệ thống hóa các loại hiđrocacbon quan trọng...

Xem chi tiết

Lý thuyết luyện tập Hiđrocacacbon thơm

1. Viết CTCT, tên các hiđrocacbon...

Xem chi tiết

Lý thuyết Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

Dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp ...

Xem chi tiết

Lý thuyết Benzen và đồng đẳng

1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 159 SGK hóa học 11

Giải bài 1 trang 159 SGK Hóa học 11. Ứng với công thức phân tử...

Xem lời giải

Bài 2 trang 159 SGK hóa học 11

Giải bài 2 trang 159 SGK Hóa học 11. Toluen và benzen phản ứng được với chất nào sau đây:...

Xem lời giải

Bài 3 trang 159 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 trang 159 SGK Hóa học 11.Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 4 trang 160 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất...

Xem lời giải

Bài 5 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 5 trang 160 SGK Hóa học 11. Hiđrocacbon X là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3,17...

Xem lời giải

Bài 6 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 6 trang 160 SGK Hóa học 11. Đánh dấu cộng (+) vào ô cặp chất...

Xem lời giải

Bài 7 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 7 trang 160 SGK Hóa học 11. Cho benzen tác dụng với lượng dư...

Xem lời giải

Bài 8 trang 160 SGK Hóa học 11

So sánh tính chất hóa học của etylbenzen với stiren, viết phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa.

Xem lời giải

Bài 9 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 9 trang 160 SGK Hóa học 11. Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hóa học của phản ứng giữa stiren...

Xem lời giải

Bài 10 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 10 trang 160 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt...

Xem lời giải

Bài 11 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 11 trang 160 SGK Hóa học 11. Khi tách hiđro của 66,25 kg etylbenzen thu được 52 kg stiren...

Xem lời giải

Bài 12 trang 161 SGK hóa học 11

Giải bài 12 trang 161 SGK Hóa học 11. Trình bày cách đơn giản để thu được naphtalen tinh khiết....

Xem lời giải

Bài 13 trang 161 SGK hóa học 11

Giải bài 13 trang 161 SGK Hóa học 11. Từ etilen và benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:...

Xem lời giải

Bài 1 trang 162 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 162 SGK Hóa học 11. Viết công thức cấu tạo và gọi tên các hidrocacbon thơm có công thức phân tử C8H10, C8H8.

Xem lời giải

Bài 2 trang 162 SGK hóa học 11

Giải bài 2 trang 162 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học của các phản ứng hóa học...

Xem lời giải

Bài 3 trang 162 SGK hóa học 11

Giải bài 3 trang 162 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác