CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON

Bình chọn:
4.5 trên 85 phiếu
Bài 2 trang 162 SGK hóa học 11 Bài 2 trang 162 SGK hóa học 11

Giải bài 2 trang 162 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học của các phản ứng hóa học...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 162 SGK hóa học 11 Bài 3 trang 162 SGK hóa học 11

Giải bài 3 trang 162 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 162 SGK hóa học 11 Bài 4 trang 162 SGK hóa học 11

Giải bài 4 trang 162 SGK Hóa học 11. Cho 23,0 kg toluen tác dụng với hỗn hợp axit...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 162 SGK hóa học 11 Bài 5 trang 162 SGK hóa học 11

Giải bài 5 trang 162 SGK Hóa học 11. Ankylbenzen X có phần trăm khối lượng...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 162 sgk hóa học 11 Bài 6 trang 162 sgk hóa học 11

Giải bài 6 trang 162 SGK Hóa học 11. Hidrocacbon thơm X có phần trăm khối lượng H xấp xỉ 7,7%. X tác dụng được với dung dịch brom. Công thức nào sau đây là công thức phân tử của X

Xem chi tiết
Bài 1 trang 169 sgk hóa học 11 Bài 1 trang 169 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 169 SGK Hóa học 11. Hãy cho biết thành phần dầu mỏ. Tại sao dầu mỏ không co nhiệt đọ sôi nhất định?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 169 sgk hóa học 11 Bài 2 trang 169 sgk hóa học 11

Giải bài 2 trang 169 SGK Hóa học 11. Khí thiên nhiên, khí dầu mỏ, khí lò cốc là gì ? Nêu thành phần chính của mỗi loại khí này và ứng dụng của nó.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 169 sgk hóa học 11 Bài 3 trang 169 sgk hóa học 11

Giải bài 3 trang 169 SGK Hóa học 11. Trình bày tóm tắt quy trình chưng cất dầu mỏ , các phân đoạn và ứng dụng của chúng. Có mấy loại than chính?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 169 SGK hóa học 11 Bài 4 trang 169 SGK hóa học 11

Giải bài 4 trang 169 SGK Hóa học 11. Một loại khí thiên nhiên có thành phần phần trăm về thể tích các khí như sau...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 172 SGK Hóa học 11 Bài 1 trang 172 SGK Hóa học 11

Giải bài 1 trang 172 SGK Hóa học 11. So sánh tính chất hóa học của: a) anken với ankin b) ankan với ankylbenzen.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 172 sgk hóa học 121 Bài 2 trang 172 sgk hóa học 121

Giải bài 2 trang 172 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 172 sgk hóa học 121 Bài 3 trang 172 sgk hóa học 121

Giải bài 3 trang 172 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học ...

Xem chi tiết
Bài 4 trang 172 sgk hóa học 121 Bài 4 trang 172 sgk hóa học 121

Giải bài 4 trang 172 SGK Hóa học 11. Viết phương trình hóa học tổng quát...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 172 sgk hóa học 121 Bài 5 trang 172 sgk hóa học 121

Giải bài 5 trang 172 SGK Hóa học 11. Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X...

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất