CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL

Bình chọn:
4.7 trên 73 phiếu
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương VIII - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương VIII - Hóa học 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương VIII - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương VIII - Hóa học 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương VIII - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương VIII - Hóa học 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương VIII - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương VIII - Hóa học 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương VIII - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương VIII - Hóa học 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương VIII - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương VIII - Hóa học 11

Xem lời giải

Bài 1 trang 177 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 1 trang 177 SGK Hóa học 11. Gọi tên mỗi chất sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 177 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 2 trang 177 SGK Hóa học 11. Viết phương trình phản ứng hóa học của phản ứng

Xem lời giải

Bài 3 trang 177 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 3 trang 177 SGK Hóa học 11. Cho nhiệt độ sôi (0C) của một số dẫn xuất halogen

Xem lời giải

Bài 4 trang 177 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 4 trang 177 SGK Hóa học 11. Từ axetilen, viết phương trình hóa học

Xem lời giải

Bài 5 trang 177 sgk Hóa học 11

Giải bài 5 trang 177 SGK Hóa học 11. Dùng hai ống nghiệm

Xem lời giải

Bài 6 trang 177 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 6 trang 177 SGK Hóa học 11. Khi đun nóng etyl clorua

Xem lời giải

Bài 1 trang 186 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 1 trang 186 SGK Hóa học 11. Viết công thức cấu tạo

Xem lời giải

Bài 2 trang 186 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 2 trang 186 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình hóa học

Xem lời giải

Bài 3 trang 186 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 3 trang 186 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học

Xem lời giải

Bài 4 trang 186 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 4 trang 186 SGK Hóa học 11. Từ propen và các chất vô cơ

Xem lời giải

Bài 5 trang 187 sgk Hóa học 11

Giải bài 5 trang 187 SGK Hóa học 11. Cho 12,20 g hỗn hợp X gồm etanol

Xem lời giải

Bài 6 trang 187 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 6 trang 187 SGK Hóa học 11. Oxi hóa hoàn toàn

Xem lời giải

Bài 7 trang 187 sgk Hóa học lớp 11

Giải bài 7 trang 187 SGK Hóa học 11. Từ 1,00 tấn tinh bột có chứa

Xem lời giải

Bài 8 trang 186 sgk Hóa học 11

Giải bài 8 trang 187 SGK Hóa học 11. Cho ancol có công thức cấu tạo:

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất