Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ

Bình chọn:
4.3 trên 170 phiếu
Lý thuyết Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit - bazơ

pH càng nhỏ thì dung dịch có độ axit càng lón. pH càng lớn thì dung dịch có độ bazơ càng lớn.

Xem chi tiết

Phương pháp giải một số dạng bài tập về sự điện li của nước, pH

Phương pháp giải một số dạng bài tập về sự điện li của nước, pH ngắn gọn, đầy đủ và dễ hiểu

Xem chi tiết

Bài 1 trang 14 sgk hóa học 11

Giải bài 1 trang 14 SGK Hóa học 11. Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25 độ C?

Xem lời giải

Bài 2 trang 14 sgk hóa học 11

Giải bài 2 trang 14 SGK Hóa học 11. Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính, và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

Xem lời giải

Bài 3 trang 14 sgk hóa học 11

Giải bài 3 trang 14 SGK Hóa học 11. Chất chỉ thị axit-bazo là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalen trong dinh dịch với các khoảng pH khác nhau?

Xem lời giải

Bài 4, 5, 6 trang 14 SGK Hóa học 11

Giải bài 4 trang 14 SGK Hóa học 11. Một dung dịch có [OH-] = 1,5.10-5 M. Môi trường của dung dịch này là...

Xem lời giải

Bài 5 trang 14 SGK Hóa học 11

Tính nồng độ H+, OH- và pH dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M.

Xem lời giải

Bài 6 trang 14 SGK Hóa học 11

Giải bài 6 trang 14 SGK Hóa học 11. Trong dung dịch HCl 0,010M, tích số ion của nước là

Xem lời giải