Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bình chọn:
3.6 trên 64 phiếu
Bài 1 trang 159 SGK hóa học 11 Bài 1 trang 159 SGK hóa học 11

Giải bài 1 trang 159 SGK Hóa học 11. Ứng với công thức phân tử...

Xem chi tiết
Bài 2 trang 159 SGK hóa học 11 Bài 2 trang 159 SGK hóa học 11

Giải bài 2 trang 159 SGK Hóa học 11. Toluen và benzen phản ứng được với chất nào sau đây:...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 159 SGK Hóa học 11 Bài 3 trang 159 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 trang 159 SGK Hóa học 11.Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp sau:

Xem chi tiết
Bài 4 trang 160 SGK hóa học 11 Bài 4 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 4 trang 160 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 160 SGK hóa học 11 Bài 5 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 5 trang 160 SGK Hóa học 11. Hiđrocacbon X là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3,17...

Xem chi tiết
Bài 6 trang 160 SGK hóa học 11 Bài 6 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 6 trang 160 SGK Hóa học 11. Đánh dấu cộng (+) vào ô cặp chất...

Xem chi tiết
Bài 7 trang 160 SGK hóa học 11 Bài 7 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 7 trang 160 SGK Hóa học 11. Cho benzen tác dụng với lượng dư...

Xem chi tiết
Bài 8 trang 160 SGK Hóa học 11 Bài 8 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 8 trang 160 SGK Hóa học 11. So sánh tính chất hóa học của etylbenzen với stiren, viết phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 160 SGK hóa học 11 Bài 9 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 9 trang 160 SGK Hóa học 11. Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hóa học của phản ứng giữa stiren...

Xem chi tiết
Bài 10 trang 160 SGK hóa học 11 Bài 10 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 10 trang 160 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt...

Xem chi tiết
Bài 11 trang 160 SGK hóa học 11 Bài 11 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 11 trang 160 SGK Hóa học 11. Khi tách hiđro của 66,25 kg etylbenzen thu được 52 kg stiren...

Xem chi tiết
Bài 12 trang 161 SGK hóa học 11 Bài 12 trang 161 SGK hóa học 11

Giải bài 12 trang 161 SGK Hóa học 11. Trình bày cách đơn giản để thu được naphtalen tinh khiết....

Xem chi tiết
Bài 13 trang 161 SGK hóa học 11 Bài 13 trang 161 SGK hóa học 11

Giải bài 13 trang 161 SGK Hóa học 11. Từ etilen và benzen, tổng hợp được stiren theo sơ đồ:...

Xem chi tiết


Gửi bài