Bài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bình chọn:
4.4 trên 184 phiếu
Lý thuyết luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.

Hiđroxit lưỡng tính khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa phân li như bazơ.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 22 sgk Hóa học 11

Giải bài 1 trang 22 SGK Hóa học 11. Viết phương trình điện li của các chất sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 22 sgk Hóa học 11

Giải bài 2 trang 22 SGK Hóa học 11. Môi trường của dung dịch này là axit, trung tính hay kiềm ? Hãy cho biết màu của quỳ tím trong dung dịch này.

Xem lời giải

Bài 3 trang 22 sgk Hóa học 11

Hãy cho biết màu của phenolphtalein trong dung dịch này.

Xem lời giải

Bài 4 trang 22 sgk Hóa học 11

Giải bài 4 trang 22 SGK Hóa học 11. Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :

Xem lời giải

Bài 5 trang 23 sgk Hóa học 11

Giải bài 5 trang 23 SGK Hóa học 11. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi

Xem lời giải

Bài 6 trang 23 sgk Hóa học 11

Giải bài 6 trang 23 SGK Hóa học 11. Kết tủa CdS được tạo thành trong dung dịch bằng cặp chất nào dưới đây ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 23 sgk Hóa học 11

Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch tạo thành từng kết tủa sau:...

Xem lời giải