Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 11

Đề bài

I. PHẦN CHUNG: (8,0 điểm) Dành cho tất cả các thí sinh

Câu 1: (2,0 điểm)

Hoàn thành các phương trình hóa học sau dưới dạng phân tử và phương trình ion rút gọn:

a) KOH + HCl →

b) Ca(NO3)2 + Na2CO3

Câu 2: (2,0 điểm)

Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch bị mất nhãn sau: Ba(NO3)2, Na3PO4, KCl, NaNO3

Câu 3: (2,0 điểm)

Viết các phương trình phản ứng hóa học thực hiện chuỗi phản ứng sau:

  

Câu 4: (2,0 điểm)

Cho 1,2 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO tác dụng hoàn toàn với 39,4 gam dung dịch HNO3 loãng thì thu được 0,448 lít khí NO (đktc) (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch A.

a) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất có trong 1,2 gam hỗn hợp X.

A. 70% và 30%.          B. 60% và 40%.

C. 50% và 50%.          D. 20% và 80%.

b) Tính nồng độ phần trăm của muối có trong dung dịch A.

A. 14,54%                   B. 16,54%      

C. 14,45%                   D. 15,54%

II. PHẦN TỰ CHỌN: (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được chọn một trong hai câu: Câu 5A hoặc Câu 5B để làm bài

Câu 5A: (2,0 điểm) Theo chương trình chuẩn

Đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam một hợp chất hữu cơ sau phản ứng thu được 3,52 gam CO2 và 1,8 gam H2O

a) Tìm công thức đơn giản nhất của hợp chất hữu cơ.

A. C4H10O.                  B. C2H5O.      

C. CH4O.                    D. C2H4O.

b) Tìm công thức phân tử của hợp chất hữu cơ biết khi hóa hơi 7,4 gam hợp chất hữu cơ có thể tích đúng bằng thể tích của 3,2 gam oxi (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)

A. C2H6O.                   B. C2H4O.      

C. C4H10O.                  D. C3H6O2.

Câu 5B: (2,0 điểm) Theo chương trình nâng cao

Cho dung dịch X có chứa axit HCOOH 0,1M có hằng số phân li là Ka = 1,6.10-4 (Bỏ qua sự điện li của H2O)

a) Tính pH của dung dịch X.

A. 2,4.                        B. 2,2.            

C. 2,6.                        D. 2,3.

b) Tính độ điện li của HCOOH.

A. 3,29%.                    B. 3,92%.       

C. 2,93%.                    D. 2,39%.

c) Khi cho 5,85 gam NaCl vào dung dịch X thì độ điện li của HCOOH như thế nào? Giải thích?

A. Tăng.              

B. Giảm.                                 

C. Tăng sau đó giảm dần.      

D. Không đổi.

Lời giải chi tiết

Câu 1:

a) Phương trình phân tử: KOH + HCl → KCl + H2O

Phương trình ion rút gọn: OH- + H+ → H2O

b) Phương trình phân tử: Ca(NO3)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaNO3

Phương trình ion rút gọn: Ca2+ + CO32- → CaCO3

Câu 2:

Chất thử

Thuốc thử

Ba(NO3)2

Na3PO4

KCl

NaNO3

AgNO3

Không hiện tượng

↓ vàng

↓ trắng

Không hiện tượng

Na2SO4

↓ trắng

-

-

Không hiện tượng

PTHH:

Na3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4↓ vàng+ 3NaNO3

KCl + AgNO3 → KNO3 + AgCl↓ trắng

Ba(NO3)2 + Na2SO4 → 2NaNO3 + BaSO4↓ trắng

Câu 3:

Câu 4:

a) Đáp án B

b) Đáp án D

Câu 5A:

a) Đáp án A

b) Đáp án C

Câu 5B:

a) Đáp án A

b) Đáp án B

c) Đáp án D

Xem lời giải chi tiết đề thi học kì 1 tại Tuyensinh247.com

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 11 - Xem ngay

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11 Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11 Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 11 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11 Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 11

Xem chi tiết
Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11 Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 13 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Hóa học 11

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho Báo cáo thực hành: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

Thí nghiệm 1. Tính oxi hóa của axit nitric - Dụng cụ: 2 ống nghiệm, đèn cồn, bông tẩm, bộ giá thí nghiệm...

Xem chi tiết
Bài 5 trang 75 SGK Hóa học 11 Bài 5 trang 75 SGK Hóa học 11

Giải bài 5 trang 75 SGK Hóa học 11. Cho 224,0 ml

Xem chi tiết
Bài 2 trang 86 SGK Hóa học 11 Bài 2 trang 86 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 trang 86 SGK Hóa học 11. Phản ứng hóa học không xảy ra

Xem chi tiết
Bài 7 trang 62 SGK Hóa học 11 Bài 7 trang 62 SGK Hóa học 11

Giải bài 7 trang 62 SGK Hóa học 11 . Khi cho 3,00 g hỗn hợp Cu và AI tác dụng với dung dịch HN03 đặc dư, đun nóng, sinh ra 4,48 lít khí duy nhất là N02 (đktc).

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu