Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 8 - Đề số 2 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 3 lịch sử 8 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Một bộ phận của giai cấp nào ở Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) câu kết với đế quốc để áp bức, bóc lột nhân dân?

A. Địa chủ phong kiến.

B. Tư sản dân tộc.

C. Tiểu tư sản.

D. Công nhân.

Câu 2. Tầng lớp nào xuất hiện cùng với sự ra đời của đô thị ở Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

A. Tiểu tư sản.

B. Công nhân.

C. Đại địa chủ.

D. Tư sản.

Câu 3. Nguyên nhân nào dân đến hình thành đội ngũ công nhân Việt Nam vào những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?

A. Nông dân mất hoàn toàn ruộng đất.

B. Công nhân đi làm ở các nhà máy, hầm mỏ.

C. Công, thương nghiệp thuộc địa phát triển.

D. Các nhà tư sản Việt Nam ngày càng đông đảo.

Câu 4. Tư tưởng nào được truyền vào Việt Nam vào đầu thế kỉ XX qua sách báo của Trung Quốc?

A. dân tộc dân tộc.

B. dân chủ tư sản.

C. vô sản.

D. dân chủ nhân dân.

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 1: (4 điểm) Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đã dẫn đến sự xuất hiện của những lực lượng xã hội nào? Nêu đặc điểm của những giai cấp, tầng lớp đó?

u 2: (2 điểm) Vì sao thực dân Pháp thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam (1897 - 1914)?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

A

D

C

B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 140.

Cách giải:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp. Một bộ phận câu kết với đế quốc để áp bức, bóc lột nhân dân. Một số địa chủ vừa và nhỏ còn có tinh thần yêu nước.

Chọn: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 141.

Cách giải:

Trong những năm cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, cùng với sự phát triển của các đô thị, một tầng lớp tư sản đầu tiên đã xuất hiện ở Việt Nam.

Chọn: D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 142.

Cách giải:

Công, thương nghiệp thuộc địa phát triển, dẫn đến sự hình thành đội ngũ công nhân, lúc đó khoảng 10 vạn người. Bởi nhiều nhà máy được xây dựng rất cần nhân công, trong khi nông dân lại bị chiếm đoạt ruộng đất nên đã tìm đến thành phố, làm trong các xí nghiệp, hầm mỏ và trở thành công nhân.

Chọn: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 142.

Cách giải:

Trong lúc xã hội Việt Nam đang có sự phân hóa sâu sắc thì vào những năm đầu thế kỉ XX, các tư tưởng dân chủ tư sản ở châu Âu đã được truyền bá vào nước ta qua sách báo của Trung Quốc.

Chọn: B

II. TỰ LUẬN

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 140 – 142.

Cách giải:

- Trước cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, xã hội Việt Nam có hai giai cấp cơ bản là: nông dân và địa chủ phong kiến.

- Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) đã dẫn đến sự ra đời của:

+ Tầng lớp tư sản: bị chèn ép về kinh tế, chưa có thái độ chính trị rõ ràng.

+ Tầng lớp tiểu tư sản thành thị: cuộc sống khá bấp bênh, tích cực tham gia cuộc vận động cứu nước.

+ Giai cấp công nhân: khoảng 10 vạn người, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ.

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 137, suy luận.

Cách giải:

Sở dĩ Pháp thực hiện cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam (1897 - 1914) vì những lí do sau:

- Bù đắp những thiệt hại của Pháp trong quá trình xâm lược vũ trang và bình định quân sự.

- Bóc lột thuộc địa để làm giàu cho chính quốc.

- Khuếch trương công lao khai hóa của thực dân Pháp ở thuộc địa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí