Chương 5: Dẫn xuất của hiđrocacbon. Polime

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 44.1 Trang 53 SBT Hóa học 9

Giải bài 44.1 Trang 53 sách bài tập Hóa học 9. A, B, C là ba hợp chất hữu cơ có công thức phân tử tương ứng là C2H6O, C3H8O, C4H10O

Xem lời giải

Bài 44.2 Trang 53 SBT Hóa học 9

Giải bài 44.2 Trang 53 sách bài tập Hóa học 9. Nhận định nào sau đây đúng ?

Xem lời giải

Bài 44.3 Trang 53 SBT Hóa học 9

Giải bài 44.3 Trang 53 sách bài tập Hóa học 9. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau :

Xem lời giải

Bài 44.4 Trang 53 SBT Hóa học 9

Giải bài 44.4 Trang 53 sách bài tập Hóa học 9. Rượu etylic tan nhiều trong nước vì trong phân tử có

Xem lời giải

Bài 44.5 Trang 53 SBT Hóa học 9

Giải bài 44.5 Trang 53 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O thu được 6,6 gam khí CO2 và 3,6 gam H2O.

Xem lời giải

Bài 44.6 Trang 54 SBT Hóa học 9

Giải bài 44.6 Trang 54 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm rượu etylic và một rượu A có công thức CnH2n+1OH.

Xem lời giải

Bài 44.7 Trang 54 SBT Hóa học 9

Giải bài 44.7 Trang 54 sách bài tập Hóa học 9. Hai chất hữu cơ A, B có cùng công thức phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam

Xem lời giải

Bài 45.1 Trang 54 SBT Hóa học 9

Giải bài 45.1 Trang 54 sách bài tập Hóa học 9. Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau:

Xem lời giải

Bài 45.2 Trang 54 SBT Hóa học 9

Giải bài 45.2 Trang 54 sách bài tập Hóa học 9. Nhận định nào sau đây đúng ?

Xem lời giải

Bài 45.3 Trang 54 SBT Hóa học 9

Giải bài 45.3 Trang 54 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với Na thấy thoát ra 0,336 lít khí H2 ở đktc.

Xem lời giải

Bài 45.4 Trang 55 SBT Hóa học 9

Giải bài 45.4 Trang 55 sách bài tập Hóa học 9. Chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O có khối lượng mol phân tử là 60 gam/mol

Xem lời giải

Bài 45.5 Trang 55 SBT Hóa học 9

Giải bài 45.5 Trang 55 sách bài tập Hóa học 9. Tính khối lượng dung dịch axit axetic thu được khi lên men 50 lít rượu etylic 4°

Xem lời giải

Bài 45.6 Trang 55 SBT Hóa học 9

Giải bài 45.6 Trang 55 sách bài tập Hóa học 9. Cho 9,7 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và axit A có công thức

Xem lời giải

Bài 45.7 Trang 55 SBT Hóa học 9

Giải bài 45.7 Trang 55 sách bài tập Hóa học 9. Cho 30 gam axit axetic tác dụng với 92 gam rượu etylic có mặt H2SO4 đặc

Xem lời giải

Bài 45.8 Trang 55 SBT Hóa học 9

Giải bài 45.8 Trang 55 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm hai axit hữu cơ có công thức tổng quát

Xem lời giải

Bài 46.1 Trang 56 SBT Hóa học 9

Giải bài 46,1 Trang 56 sách bài tập Hóa học 9. A, B, C là ba chất hữu cơ có các tính chất sau .

Xem lời giải

Bài 46.2 Trang 56 SBT Hóa học 9

Giải bài 46.2 Trang 56 sách bài tập Hóa học 9. Từ etilen, viết các phương trình hoá học (ghi rõ điều kiện) điều chế các chất sau : axit axetic, etyl axetat.

Xem lời giải

Bài 46.3 Trang 56 SBT Hóa học 9

Giải bài 46.3 Trang 56 sách bài tập Hóa học 9. Chỉ dùng H2O và một hóa chất, hãy phân biệt các chất sau :

Xem lời giải

Bài 46.4 Trang 56 SBT Hóa học 9

Giải bài 46.4 Trang 56 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm axit axetic và một axit hữu cơ có công thức CnH2n+1COOH.

Xem lời giải

Bài 46.5 Trang 56 SBT Hóa học 9

Giải bài 46.5 Trang 56 sách bài tập Hóa học 9. Giấm ăn được điều chế bằng cách lên men dung dịch rượu etylic ở nồng độ thấp

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất