Bài 8: Một số bazơ quan trọng

Bình chọn:
4.6 trên 101 phiếu
Bài 8.1 Trang 9 SBT Hóa học 9

Giải bài 8.1 Trang 9 sách bài tập Hóa học 9. Bằng phương pháp hoá học nào có thể phân biệt được hai dung dịch bazơ: NaOH và Ca(OH)2 ? Viết phương trình hoá học.

Xem lời giải

Bài 8.2 Trang 9 SBT Hóa học 9

Giải bài 8.2 Trang 9 sách bài tập Hóa học 9. Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những dung dịch sau:

Xem lời giải

Bài 8.3 Trang 10 SBT Hóa học 9

Giải bài 8.3 Trang 10 sách bài tập Hóa học 9. Cho những chất sau

Xem lời giải

Bài 8.4 Trang 10 SBT Hóa học 9

Giải bài 8.4 Trang 10 sách bài tập Hóa học 9. Bảng dưới đây cho biết giá trị pH của dung dịch một số chất

Xem lời giải

Bài 8.5 Trang 10 SBT Hóa học 9

Giải bài 8.5 Trang 10 sách bài tập Hóa học 9. 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, thu được 4,15 gam các muối clorua.

Xem lời giải

Bài 8.6* Trang 10 SBT Hóa học 9

Giải bài 8.6* Trang 10 sách bài tập Hóa học 9. Cho 10 gam CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư.

Xem lời giải

Bài 8.7 Trang 10 SBT Hóa học 9

Giải bài 8.7 Trang 10 sách bài tập Hóa học 9.Cho m gam hỗn hợp gồm Mg(OH)2, Cu(OH)2, NaOH tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 1M và tạo thành 24,1 gam muối clorua. Hãy tính m.

Xem lời giải