Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat

Bình chọn:
4.1 trên 50 phiếu
Bài 29.1 Trang 37 SBT Hóa học 9

Giải bài 29.1 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Trộn dung dịch X với dung dịch Y, thấy xuất hiện kết tủa. Dung dịch X, Y là

Xem lời giải

Bài 29.2 Trang 37 SBT Hóa học 9

Giải bài 29.2 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Dẫn khí cacbonic vào dung dịch natri hiđroxit. Sản phẩm có thể là chất nào ? Giải thích

Xem lời giải

Bài 29.3 Trang 37 SBT Hóa học 9

Giải bài 29.3 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Có những chất sau : NaHCO3, Ca(OH)2, CaCl2, CaCO3.

Xem lời giải

Bài 29.4 Trang 37 SBT Hóa học 9

Giải bài 29.4 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Có hỗn hợp bột CaCO3 và CaSO4. Nêu cách để xác định thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.

Xem lời giải

Bài 29.5 Trang 37 SBT Hóa học 9

Giải bài 29.5 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau :

Xem lời giải

Bài 29.6 Trang 37 SBT Hóa học 9

Giải bài 29.6 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Hãy viết phương trình hoá học của các phản ứng sau :

Xem lời giải

Bài 29.7 Trang 37 SBT Hóa học 9

Giải bài 29.7 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Cho 19 gam hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3 tác dụng với 100 gam dung dịch HCl, sinh ra 4,48 lít khí (đktc).

Xem lời giải

Bài 29.8 Trang 38 SBT Hóa học 9

Giải bài 29.8 Trang 37 sách bài tập Hóa học 9. Nung 150 kg CaCO3 thu được 67,2 kg CaO. Hiệu suất của phản ứng là

Xem lời giải

Bài 29.9 Trang 38 SBT Hóa học 9

Giải bài 29.9 Trang 38 sách bài tập Hóa học 9. Nung nóng m gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 đến phản ứng hoàn toàn, sau phản ứng thu được 2,72 gam hỗn hợp 2 oxit và 1344 ml khí C02 (ở đktc). Hãy tính giá trị của m.

Xem lời giải

Bài 29.10 Trang 38 SBT Hóa học 9

Giải bài 29.10 Trang 38 sách bài tập Hóa học 9. Cho 1,06 gam muối cacbonat kim loại hoá trị I tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 224 ml khí cacbonic (ở đktc). Xác định công thức phân tử muối cacbonat.

Xem lời giải