Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bình chọn:
4.7 trên 84 phiếu
Bài 31.1 Trang 39 SBT Hóa học 9

Giải bài 31.1 Trang 39 sách bài tập Hóa học 9. Dùng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãy :

Xem lời giải

Bài 31.2 Trang 39 SBT Hóa học 9

Giải bài 31.2 Trang 39 sách bài tập Hóa học 9. Có các chất: brom, hiđro clorua, iot, natri clorua, khí cacbonic, nitơ, oxi, clo. Hãy cho biết chất nào

Xem lời giải

Bài 31.3 Trang 39 SBT Hóa học 9

Giải bài 31.3 Trang 39 sách bài tập Hóa học 9. Căn cứ vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãy

Xem lời giải

Bài 31.4 Trang 39 SBT Hóa học 9

Giải bài 31.4 Trang 39 sách bài tập Hóa học 9. Căn cứ vào bảng tuần hoàn các nguyên tố, hãy

Xem lời giải

Bài 31.5 Trang 39 SBT Hóa học 9

Giải bài 31.5 Trang 39 sách bài tập Hóa học 9. Nguyên tố R tạo thành hợp chất khí với hiđro có công thức hoá học chung là RH4. Trong hợp chất có hoá trị cao nhất với oxi thì O chiếm 72,73% khối lượng.

Xem lời giải

Bài 31.6 Trang 40 SBT Hóa học 9

Giải bài 31.6 Trang 40 sách bài tập Hóa học 9. Oxit của một nguyên tố có công thức chung là RO3, trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng.

Xem lời giải

Bài 31.7 Trang 40 SBT Hóa học 9

Giải bài 31.7 Trang 40 sách bài tập Hóa học 9. Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãy

Xem lời giải