Bài 26: Clo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 26.1 Trang 31 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.1 Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Trong các phản ứng hoá học, clo

Xem lời giải

Bài 26.2 Trang 31 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.2 Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hoá chất nào sau đây ?

Xem lời giải

Bài 26.3 Trang 31 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.3 Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Người ta căn cứ vào tính chất hóa học nào để đánh giá clo là phi kim hoạt động hoá học mạnh ? Cho thí dụ minh họa.

Xem lời giải

Bài 26.4 Trang 31 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.4 Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện, nếu có).

Xem lời giải

Bài 26.5 Trang 31 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.5 Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Hình vẽ 3.1 mô tả phản ứng của khí hiđro cháy trong khí clo. Em hãy cho biết giấy quỳ tím ẩm có đổi màu không ?

Xem lời giải

Bài 26.6* Trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.6* Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Có 4 cốc đựng 4 chất lỏng sau : H2O, dung dịch NaCl, dung dịch HCl, dung dịch Na2CO3. Không dùng hoá chất nào khác, hãy nhận biết từng chất (được dùng phương pháp vật lí).

Xem lời giải

Bài 26.7 Trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.7 Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Hợp chất nào sau đây phản ứng được với clo ?

Xem lời giải

Bài 26.8 Trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.8 Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 9,2 gam kim loại sinh ra 23,4 gam muối của kim loại có hoá trị I.

Xem lời giải

Bài 26.9 Trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.9 Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Cho 5,6 gam bột sắt vào bình khí clo có dư. Sau phản ứng thu được 16,25 gam muối sắt. Tính khối lượng khí clo đã tham gia phản ứng.

Xem lời giải

Bài 26.10 Trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.10 Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Cho 12,7 gam muối sắt clorua vào dung dịch NaOH có dư trong bình kín, thu được 9 gam một chất kết tủa. Công thức hoá học của muối là

Xem lời giải

Bài 26.11 Trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.11 Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có) :

Xem lời giải

Bài 26.12 Trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.12 Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Qua hình vẽ 3.2, em hãy cho biết mức độ phản ứng giữa clo và hiđro.

Xem lời giải

Bài 26.13 Trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.13 Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Trong phòng thí nghiệm có các hoá chất sau :

Xem lời giải

Bài 26.14 Trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.14 Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Viết phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có) :

Xem lời giải

Bài 26.15 Trang 33 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.15 Trang 33 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học sau :

Xem lời giải

Bài 26.16 Trang 33 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.16 Trang 33 sách bài tập Hóa học 9. Có các chất: KMnO4, MnO2, HCl.

Xem lời giải