Bài 9: Tính chất hóa học của muối

Bình chọn:
4.7 trên 80 phiếu
Bài 9.1 Trang 11 SBT Hóa học 9

Giải bài 9.1 Trang 11 sách bài tập Hóa học 9. Thuốc thử dùng để phân biệt hai dung dịch natri sunfat và natri sunfit là

Xem lời giải

Bài 9.2 Trang 11 SBT Hóa học 9

Giải bài 9.2 Trang 11 sách bài tập Hóa học 9. Hãy cho biết những phản ứng hoá học nào trong bảng có thể dùng để điều chế các muối sau

Xem lời giải

Bài 9.3 Trang 11 SBT Hóa học 9

Giải bài 9.3 Trang 11 sách bài tập Hóa học 9. Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được hai muối trong mỗi cặp chất sau được không?

Xem lời giải

Bài 9.4 Trang 11 SBT Hóa học 9

Giải bài 9.4 Trang 11 sách bài tập Hóa học 9. Có thể dùng những phản ứng hoá học nào để chứng minh rằng thành phần của muối đồng(II) sunfat có nguyên tố đồng và gốc sunfat ?

Xem lời giải

Bài 9.5 Trang 12 SBT Hóa học 9

Giải bài 9.5 Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Có những muối sau : CaCO3, CuSO4, MgCl2

Xem lời giải

Bài 9.6 Trang 12 SBT Hóa học 9

Giải bài 9.6 Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Trên bàn thí nghiệm có những chất rắn màu trắng là:

Xem lời giải

Bài 9.7 Trang 12 SBT Hóa học 9

Giải bài 9.7 Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Biết 5 gam hỗn hợp hai muối là CaC03 và CaS04 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl, sinh ra được 448 ml khí (đktc).

Xem lời giải

Bài 9.8* Trang 12 SBT Hóa học 9

Giải bài 9.8* Trang 12 sách bài tập Hóa học 9. Cho m gam hỗn hợp gồm CaCO3 và CaSO3 tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thấy thoát ra 4,48 lít hỗn hợp hai khí ở đktc.

Xem lời giải