Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Bình chọn:
4.7 trên 120 phiếu
Bài 1.1 Trang 3 SBT Hóa học 9

Giải bài 1.1 Trang 3 sách bài tập Hóa học 9.Có những oxit sau : H2O, SO2, CuO, CO2, CaO, MgO. Hãy cho biết những chất nào có thể điều chế bằng

Xem lời giải

Bài 1.2 Trang 3 SBT Hóa học 9

Giải bài 1.2 Trang 3 sách bài tập Hóa học 9. Hãy viết công thức hóa học và tên gọi của

Xem lời giải

Bài 1.3 Trang 3 SBT Hóa học 9

Giải bài 1.3 Trang 3 sách bài tập Hóa học 9. Khí cacbon monooxit (CO) có lẫn các tạp chất là khí cacbon đioxit (CO2) và lưu huỳnh đioxit (SO2) Làm thế nào tách được những tạp chất ra khỏi CO ? Viết các phương trình hoá học.

Xem lời giải

Bài 1.4 Trang 3 SBT Hóa học 9

Giải bài 1.4 Trang 3 sách bài tập Hóa học 9. Hãy tìm công thức hoá học của những oxit có thành phần khối lượng như sau :

Xem lời giải

Bài 1.5 Trang 3 SBT Hóa học 9

Giải bài 1.5 Trang 3 sách bài tập Hóa học 9. Biết rằng 1,12 lít khí cacbon đioxit (đktc) tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH tạo ra muối trung hoà.

Xem lời giải

Bài 1.6 Trang 4 SBT Hóa học 9

Giải bài 1.6 Trang 3 sách bài tập Hóa học 9. Cho 15,3 gam oxit của kim loại hoá trị II vào nước thu được 200 gam dung dịch bazơ với nồng độ 8,55%. Hãy xác định công thức của oxit trên.

Xem lời giải

Bài 1.7 Trang 4 SBT Hóa học 9

Cho 38,4 gam một oxit axit của phi kim X có hoá trị IV tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 400 gam dung dịch muối nồng độ 18,9%. Xác định công thức của oxit.

Xem lời giải

Bài 2.1 Trang 4 SBT Hóa học 9

Giải bài 2.1 Trang 4 sách bài tập Hóa học 9. Kim loại M tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí hiđro. Dẫn khí hiđro đi qua oxit của kim loại N nung nóng. Oxit này bị khử cho kim loại N. M và N là

Xem lời giải

Bài 2.2 Trang 4 SBT Hóa học 9

Giải bài 2.2 Trang 4 sách bài tập Hóa học 9. Canxi oxit tiếp xúc lâu ngày với không khí sẽ bị giảm chất lượng. Hãy giải thích hiện tượng này và minh hoạ bằng phương trình hoá học.

Xem lời giải

Bài 2.3 Trang 4 SBT Hóa học 9

Giải bài 2.3 Trang 4 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học theo sơ đồ sau :

Xem lời giải

Bài 2.4 Trang 4 SBT Hóa học 9

Giải bài 2.4 Trang 4 sách bài tập Hóa học 9. CaO là oxit bazơ, P2O5 là oxit axit. Chúng đều là những chất rắn, màu trắng. Bằng những phương pháp hoá học nào có thể giúp ta nhận biết được mỗi chất trên ?

Xem lời giải

Bài 2.5 Trang 4 SBT Hóa học 9

Giải bài 2.5 Trang 4 sách bài tập Hóa học 9. Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3. Nung 1 tấn đá vôi loại này có thể thu được bao nhiêu kg vôi sống CaO, nếu hiệu suất là 85% ?

Xem lời giải

Bài 2.6 Trang 4 SBT Hóa học 9

Giải bài 2.6 Trang 4 sách bài tập Hóa học 9. Để tôi vôi, người ta đã dùng một khối lượng nước bằng 70% khối lượng vôi sống. Hãy cho biết khối lượng nước đã dùng lớn hơn bao nhiêu lần so với khối lượng nước tính theo phương trình hoá học.

Xem lời giải

Bài 2.7 Trang 4 SBT Hóa học 9

Giải bài 2.7 Trang 4 sách bài tập Hóa học 9. Cho 8 gam lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng với H2O, thu được 250 ml dung dịch axit sunfuric (H2SO4).

Xem lời giải

Bài 2.8 Trang 5 SBT Hóa học 9

Giải bài 2.8 Trang 5 sách bài tập Hóa học 9.Dẫn 1,12 lít khí lưu huỳnh đioxit (đktc) đi qua 700 ml dung dịch Ca(OH)2 0,1M.

Xem lời giải

Bài 2.9 Trang 5 SBT Hóa học 9

Giải bài 2.9 Trang 5 sách bài tập Hóa học 9.Có các chất sau :

Xem lời giải

Bài 2.10 Trang 5 SBT Hóa học 9

Giải bài 2.10 Trang 5 sách bài tập Hóa học 9. Nung nóng 13,1 gam một hỗn hợp gồm Mg, Zn, Al trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được 20,3 gam hỗn hợp gồm MgO, ZnO, Al2O3 Hoà tan 20,3 gam hỗn hợp oxit trên cần dùng V lít dung dịch HCl 0,4M.

Xem lời giải

Bài 3.1 Trang 5 SBT Hóa học 9

Giải bài 3.1 Trang 5 sách bài tập Hóa học 9.Dung dịch HCl đều tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây ?

Xem lời giải

Bài 3.2 Trang 5 SBT Hóa học 9

Giải bài 3.2 Trang 5 sách bài tập Hóa học 9.Có các dung dịch KOH, HCl, H2SO4 (loãng) ; các chất rắn Fe(OH)3, Cu và các chất khí CO2, NO.

Xem lời giải

Bài 3.3 Trang 6 SBT Hóa học 9

Giải bài 3.3 Trang 6 sách bài tập Hóa học 9. Có những oxit sau : Fe2O3, SO2, CuO, MgO, CO2.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất