Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 25.1 Trang 30 SBT Hóa học 9

Giải bài 25 Trang 30 sách bài tập Hóa học 9. Dãy gồm các phi kim được sắp xếp theo thứ tự tính oxi hoá tăng dần từ trái sang phải là :

Xem lời giải

Bài 25.2 Trang 30 SBT Hóa học 9

Giải bài 25.2 Trang 30 sách bài tập Hóa học 9. Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Xem lời giải

Bài 25.3 Trang 30 SBT Hóa học 9

Giải bài 25.3 Trang 30 sách bài tập Hóa học 9. Làm thế nào để so sánh độ hoạt động hoá học mạnh hay yếu của phi kim ? Cho thí dụ minh hoạ.

Xem lời giải

Bài 25.4 Trang 30 SBT Hóa học 9

Giải bài 25.4 Trang 30 sách bài tập Hóa học 9. X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65%. Xác định nguyên tố X.

Xem lời giải

Bài 25.5 Trang 30 SBT Hóa học 9

Giải bài 25.5 Trang 30 sách bài tập Hóa học 9. Thông thường, nguyên tố phi kim kết hợp với oxi tạo oxit axit, nhưng có trường hợp nguyên tố phi kim kết hợp với oxi không tạo oxit axit, cho thí dụ.

Xem lời giải

Bài 25.6 Trang 30 SBT Hóa học 9

Giải bài 25.6 Trang 30 sách bài tập Hóa học 9. R là nguyên tố phi kim. Hợp chất của R với hiđro có công thức chung là RH: chứa 5,88% H. R là nguyên tố nào sau đây ?

Xem lời giải

Bài 25.7* Trang 31 SBT Hóa học 9

Giải bài 25.7* Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Khí X có tỉ khối đối với oxi bằng 1,0625. Đốt 3,4 gam khí X người ta thu được 2,24 lít khí SO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Công thức phân tử của khí X là:

Xem lời giải

Bài 25.8* Trang 31 SBT Hóa học 9

Giải bài 25.8* Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Nói oxit axit là oxit của phi kim có đúng không ? Cho thí dụ minh hoạ.

Xem lời giải

Bài 25.9* Trang 31 SBT Hóa học 9

Giải bài 25.9* Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Qua phản ứng của Cl2 và S với Fe, ta có thể rút ra kết luận gì về tính phi kim của Cl2 và S ? Từ kết luận đó ta có thể dự đoán được phản ứng hoá học giữa Cl2 và H2S hay không ? Nếu có, viết phương trình hoá học.

Xem lời giải

Bài 26.1 Trang 31 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.1 Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Trong các phản ứng hoá học, clo

Xem lời giải

Bài 26.2 Trang 31 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.2 Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hoá chất nào sau đây ?

Xem lời giải

Bài 26.3 Trang 31 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.3 Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Người ta căn cứ vào tính chất hóa học nào để đánh giá clo là phi kim hoạt động hoá học mạnh ? Cho thí dụ minh họa.

Xem lời giải

Bài 26.4 Trang 31 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.4 Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện, nếu có).

Xem lời giải

Bài 26.5 Trang 31 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.5 Trang 31 sách bài tập Hóa học 9. Hình vẽ 3.1 mô tả phản ứng của khí hiđro cháy trong khí clo. Em hãy cho biết giấy quỳ tím ẩm có đổi màu không ?

Xem lời giải

Bài 26.6* Trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.6* Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Có 4 cốc đựng 4 chất lỏng sau : H2O, dung dịch NaCl, dung dịch HCl, dung dịch Na2CO3. Không dùng hoá chất nào khác, hãy nhận biết từng chất (được dùng phương pháp vật lí).

Xem lời giải

Bài 26.7 Trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.7 Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Hợp chất nào sau đây phản ứng được với clo ?

Xem lời giải

Bài 26.8 Trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.8 Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 9,2 gam kim loại sinh ra 23,4 gam muối của kim loại có hoá trị I.

Xem lời giải

Bài 26.9 Trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.9 Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Cho 5,6 gam bột sắt vào bình khí clo có dư. Sau phản ứng thu được 16,25 gam muối sắt. Tính khối lượng khí clo đã tham gia phản ứng.

Xem lời giải

Bài 26.10 Trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.10 Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Cho 12,7 gam muối sắt clorua vào dung dịch NaOH có dư trong bình kín, thu được 9 gam một chất kết tủa. Công thức hoá học của muối là

Xem lời giải

Bài 26.11 Trang 32 SBT Hóa học 9

Giải bài 26.11 Trang 32 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hoá học của các phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có) :

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất