Bài 19: Sắt

Bình chọn:
4.7 trên 60 phiếu
Bài 19.1 Trang 23 SBT Hóa học 9

Giải bài 19.1 Trang 23 sách bài tập Hóa học 9. Muối Fe (III) được tạo thành khi cho Fe tác dụng với dung dịch

Xem lời giải

Bài 19.2 Trang 23 SBT Hóa học 9

Giải bài 19.2 Trang 23 sách bài tập Hóa học 9. Cho các kim loại : Ni, Fe, Cu, Zn ; số kim loại tác dụng được với dung dịch Pb(NO3)2 là

Xem lời giải

Bài 19.3 Trang 24 SBT Hóa học 9

Giải bài 19.3 Trang 24 sách bài tập Hóa học 9. Dung dịch FeSO4 và dung dịch CuSO4 đều tác dụng được với kim loại

Xem lời giải

Bài 19.4 Trang 24 SBT Hóa học 9

Giải bài 19.4 Trang 24 sách bài tập Hóa học 9. Tại sao những kim loại như sắt, nhôm không có ở dạng đơn chất trong vỏ Trái Đất ?

Xem lời giải

Bài 19.5 Trang 24 SBT Hóa học 9

Giải bài 19.5 Trang 24 sách bài tập Hóa học 9. Ở Việt Nam có những loại quặng sắt nào ? Viết công thức hoá học và cho biết địa điểm của những loại quặng đó.

Xem lời giải

Bài 19.6 Trang 24 SBT Hóa học 9

Giải bài 19.6 Trang 24 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hoá học thực hiện dãy chuyển đổi hoá học sau :

Xem lời giải

Bài 19.7 Trang 24 SBT Hóa học 9

Giải bài 19.7 Trang 24 sách bài tập Hóa học 9. Có hỗn hợp bột kim loại gồm sắt và đồng. Trình bày phương pháp tách riêng mỗi kim loại.

Xem lời giải

Bài 19.8 Trang 24 SBT Hóa học 9

Giải bài 19.8 Trang 24 sách bài tập Hóa học 9. Cho các kim loại sau : đồng, sắt, nhôm, bạc. Cho biết các kim loại thoả mãn những trường hợp sau :

Xem lời giải

Bài 19.9 Trang 24 SBT Hóa học 9

Giải bài 19.9 Trang 24 sách bài tập Hóa học 9. Cho 7,2 gam một oxit sắt tác dụng với dung dịch axit HCl có dư. Sau phản ứng thu được 12,7 gam một muối khan. Tìm công thức oxit sắt đó.

Xem lời giải

Bài 19.10 Trang 24 SBT Hóa học 9

Giải bài 19.10 Trang 24 sách bài tập Hóa học 9. Hoà tan hoàn toàn 0,56 gam sắt bằng dung dịch H2SO4 loãng 19,6% vừa đủ.

Xem lời giải

Bài 19.11 Trang 24 SBT Hóa học 9

Giải bài 19.11 Trang 24 sách bài tập Hóa học 9. Cho lá sắt có khối lượng 5,6 gam vào dung dịch đồng sunfat.

Xem lời giải

Bài 19.12 Trang 25 SBT Hóa học 9

Giải bài 19.12 Trang 25 sách bài tập Hóa học 9. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau

Xem lời giải

Bài 19.13 Trang 25 SBT Hóa học 9

Giải bài 19.13 Trang 25 sách bài tập Hóa học 9. Cho m gam hỗn hợp Fe và Zn tác dụng vừa hết với 1 lít dung dịch HCl 2,5M (D = 1,19 g/ml) thấy thoát ra một chất khí và thu được 1200 gam dung dịch. Xác định giá trị của m.

Xem lời giải

Bài 19.14 Trang 25 SBT Hóa học 9

Giải bài 19.14 Trang 25 sách bài tập Hóa học 9. Cho hai mẩu Fe có khối lượng bằng nhau. Cho một mẩu hoà tan hoàn toàn trong dung dịch HCl tạo 19,05 gam muối.

Xem lời giải