Bài 38: Axetilen

Bình chọn:
4.6 trên 46 phiếu
Bài 38.1 Trang 47 SBT Hóa học 9

Giải bài 38.1 Trang 47 sách bài tập Hóa học 9. Có các dãy chất sau :

Xem lời giải

Bài 38.2 Trang 48 SBT Hóa học 9

Giải bài 38.2 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Viết phương trình hóa học phản ứng cháy của các chất sau.

Xem lời giải

Bài 38.3* Trang 48 SBT Hóa học 9

Giải bài 38.3* Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. A là hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử có 1 liên kết ba.

Xem lời giải

Bài 38.4 Trang 48 SBT Hóa học 9

Giải bài 38.4 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon A, biết rằng khi đốt cháy người ta nhận thấy tỉ lệ số mol chất A với số mol CO2 và H2O là 1 : 2 : 1.

Xem lời giải

Bài 38.5 Trang 48 SBT Hóa học 9

Giải bài 38.5 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Tính khối lượng khí C2H2 thu được khi cho 128 gam CaC2 tác dụng hết với H2O.

Xem lời giải

Bài 38.6 Trang 48 SBT Hóa học 9

Giải bài 38.6 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm C2H2 và C2H4 có thể tích 6,72 lít (đktc)

Xem lời giải

Bài 38.7 Trang 48 SBT Hóa học 9

Giải bài 38.7 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Để thu axetilen tinh khiết từ hỗn hợp C2H2 có lẫn CO2, SO2 người ta cho hỗn hợp

Xem lời giải

Bài 38.8 Trang 48 SBT Hóa học 9

Giải bài 38.8 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Có các hiđrocacbon sau : CH2=CH2 ; CH=CH ; CH2=CH-CH=CH2 : CH3-CH=CH2.

Xem lời giải

Bài 38.9 Trang 48 SBT Hóa học 9

Giải bài 38.9 Trang 48 sách bài tập Hóa học 9. Hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon A, B mạch hở, trong phân tử A có 1 liên kết đôi, trong phân tử B có 1 liên kết ba.

Xem lời giải