Bài 18: Nhôm

Bình chọn:
4.5 trên 49 phiếu
Bài 18.1 Trang 22 SBT Hóa học 9

Giải bài 18.1 Trang 22 sách bài tập Hóa học 9. Kim loại Al không phản ứng với dung dịch

Xem lời giải

Bài 18.2 Trang 22 SBT Hóa học 9

Giải bài 18.2 Trang 22 sách bài tập Hóa học 9. Kim loại Al tác dụng được với dung dịch

Xem lời giải

Bài 18.3 Trang 22 SBT Hóa học 9

Giải bài 18.3 Trang 22 sách bài tập Hóa học 9. Một kim loại có đủ các tính chất sau :

Xem lời giải

Bài 18.4 Trang 22 SBT Hóa học 9

Giải bài 18.4 Trang 22 sách bài tập Hóa học 9. Nhằm xác định vị trí của những kim loại X, Y, Z, T

Xem lời giải

Bài 18.5 Trang 23 SBT Hóa học 9

Giải bài 18.5 Trang 23 sách bài tập Hóa học 9. Viết các phương trình hóa học thực hiện những chuyển đổi hóa học sau:

Xem lời giải

Bài 18.6* Trang 23 SBT Hóa học 9

Giải bài 18.6* Trang 23 sách bài tập Hóa học 9. Nhúng một lá nhôm vào dung dịch CuSO4

Xem lời giải

Bài 18.7 Trang 23 SBT Hóa học 9

Giải bài 18.7 Trang 23 sách bài tập Hóa học 9. Hoà tan 4,5 gam hợp kim nhôm - magie trong dung dịch H2SO4 loãng, dư, thấy có 5,04 lít khí hiđro bay ra (đktc).

Xem lời giải

Bài 18.8 Trang 23 SBT Hóa học 9

Giải bài 18.8 Trang 23 sách bài tập Hóa học 9. Trong một loại quặng boxit có 50% nhôm oxit.

Xem lời giải

Bài 18.9 Trang 23 SBT Hóa học 9

Giải bài 18.9 Trang 23 sách bài tập Hóa học 9. Cho 5,4 gam Al vào 100 ml dung dịch H2SO4 0,5M.

Xem lời giải