Bài 32: Luyện tập chương 3 - Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 32.1 Trang 40 SBT Hóa học 9

Giải bài 32.1 Trang 40 sách bài tập Hóa học 9. Ngâm hỗn hợp các kim loại Al, Cu, Fe trong mỗi dung dịch sau :

Xem lời giải

Bài 32.2 Trang 40 SBT Hóa học 9

Giải bài 32.2 Trang 40 sách bài tập Hóa học 9. Khi cho khí clo tác dụng với kim loại, em có nhận xét gì về mức độ hoạt động hoá học của nguyên tố clo. Cho thí dụ minh hoạ.

Xem lời giải

Bài 32.3 Trang 40 SBT Hóa học 9

Giải bài 32.3 Trang 40 sách bài tập Hóa học 9. Có bốn mẫu khí A, B, C, D đựng riêng biệt trong các bình thủy tinh. Mỗi khí có một số tính chất trong các tính chất sau:

Xem lời giải

Bài 32.4 Trang 40 SBT Hóa học 9

Giải bài 32.4 Trang 40 sách bài tập Hóa học 9. Cặp nguyên tố nào sau đây dễ kết hợp với nhau để tạo thành một hợp chất ổn định ?

Xem lời giải

Bài 32.5 Trang 41 SBT Hóa học 9

Giải bài 32.5 Trang 40 sách bài tập Hóa học 9. Có 4 lá kim loại: sắt, đồng, nhôm, bạc. Làm thế nào để có thể nhận biết được mỗi kim loại bằng phương pháp hoá học. Viết các phương trình hoá học.

Xem lời giải

Bài 32.6 Trang 41 SBT Hóa học 9

Giải bài 32.6 Trang 41 sách bài tập Hóa học 9. Trong phòng thí nghiệm có 3 lọ mất nhãn đựng ba chất bột trắng là : BaCO3, NaCl, Na2CO3. Làm thế nào để nhận ra hoá chất trong mỗi lọ với điều kiện chỉ dùng thêm dung dịch HCl loãng ?

Xem lời giải

Bài 32.7 Trang 41 SBT Hóa học 9

Giải bài 32.7 Trang 41 sách bài tập Hóa học 9. Hình vẽ 3.5 là thiết bị điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm

Xem lời giải

Bài 32.8 Trang 41 SBT Hóa học 9

Giải bài 32.8 Trang 41 sách bài tập Hóa học 9. Một nguyên tố X tạo được các hợp chất sau : XH3, X2O5. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X cùng nhóm với

Xem lời giải

Bài 32.9 Trang 41 SBT Hóa học 9

Giải bài 32.9 Trang 41 sách bài tập Hóa học 9. Cho kim loại Al có dư vào 400 ml dung dịch HCl 1M. Dẫn khí tạo ra qua ống đựng CuO dư, nung nóng thì thu được 11,52 gam Cu. Tính hiệu suất của quá trình phản ứng.

Xem lời giải

Bài 32.10 Trang 41 SBT Hóa học 9

Giải bài 32.10 Trang 41 sách bài tập Hóa học 9. Nung hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 thu được 76 gam hai oxit và 33,6 lít CO2 (đktc). Tính khối lượng của hỗn hợp ban đầu.

Xem lời giải

Bài 32.11* Trang 41 SBT Hóa học 9

Giải bài 32.11* Trang 41 sách bài tập Hóa học 9. Có hai lá kẽm khối lượng như nhau. Một lá cho vào dung dịch đồng(II) nitrat, lá kia cho vào dung dịch chì(II) nitrat.

Xem lời giải

Bài 32.12 Trang 41 SBT Hóa học 9

Giải bài 32.12* Trang 41 sách bài tập Hóa học 9. Cho hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu tác dụng với khí clo dư thu được 59,5 gam hỗn hợp muối.

Xem lời giải

Bài 32.13 Trang 42 SBT Hóa học 9

Giải bài 32.13 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. Cho 23,6 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Cu tác dụng vừa hết với 91,25 gam dung dịch HCl 20% thu được dung dịch A và 12,8 gam chất không tan.

Xem lời giải

Bài 32.14 Trang 42 SBT Hóa học 9

Giải bài 32.14 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. Nguyên tố A tạo được 2 loại oxit. Phần trăm về khối lượng của oxi trong 2 oxit lần lượt bằng 50% và 60%.

Xem lời giải

Bài 32.15 Trang 42 SBT Hóa học 9

Giải bài 32.15 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. 32.15. Cho 8 gam một oxit (có công thức XO3) tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo ra 14,2 gam muối khan. Tính nguyên tử khối của X.

Xem lời giải

Bài 32.16 Trang 42 SBT Hóa học 9

Giải bài 32.16 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. Hai nguyên tố X và Y ở hai chu kì kế tiếp nhau trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và có tổng số điện tích hạt nhân là 16.

Xem lời giải

Bài 32.17 Trang 42 SBT Hóa học 9

Giải bài 32.17 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. Xác định thành phần phần trăm (về thể tích) của hỗn hợp khí gồm N2, CO và CO2, biết rằng khi cho 10,0 lít (ở đktc) hỗn hợp khí đó đi qua một lượng dư nước vôi,

Xem lời giải

Bài 32.18 Trang 42 SBT Hóa học 9

Giải bài 32.18 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. Hòa tan 10 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị II và III bằng dung dịch HCl,

Xem lời giải

Bài 32.19 Trang 42 SBT Hóa học 9

Giải bài 32.19 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. Thể tích khí clo cần phản ứng với kim loại M bằng 1,5 lần lượng khí sinh ra khi cho cùng lượng kim loại đó tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit HCl dư

Xem lời giải

Bài 32.20 Trang 42 SBT Hóa học 9

Giải bài 32.20 Trang 42 sách bài tập Hóa học 9. X, Y là hai nguyên tố halogen thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn.

Xem lời giải

Xem thêm