Bài 4: Một số axit quan trọng

Bình chọn:
3.7 trên 34 phiếu
Bài 4.1 Trang 6 SBT Hóa học 9

Giải bài 4.1 Trang 6 sách bài tập Hóa học 9. Dung dịch H2SO4 loãng tác dụng được với các chất trong dãy :

Xem lời giải

Bài 4.2 Trang 6 SBT Hóa học 9

Giải bài 4.2 Trang 6 sách bài tập Hóa học 9. Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric ?

Xem lời giải

Bài 4.3 Trang 7 SBT Hóa học 9

Giải bài 4.3 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9. Cho những chất sau : đồng, các hợp chất của đồng và axit sunfuric.

Xem lời giải

Bài 4.4 Trang 7 SBT Hóa học 9

Giải bài 4.4 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất rắn sau : CuO, BaCl2, Na2CO3. Hãy chọn một thuốc thử để có thể nhận biết được cả ba chất trên. Giải thích và viết phương trình hoá học.

Xem lời giải

Bài 4.5 Trang 7 SBT Hóa học 9

Giải bài 4.5 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9. Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu là

Xem lời giải

Bài 4.6 Trang 7 SBT Hóa học 9

Giải bài 4.6 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9.Cho một lượng bột sắt dư vào 50 ml dung dịch axit sunfuric. Phản ứng xong, thu được 3,36 lít khí hiđro (đktc).

Xem lời giải

Bài 4.7 Trang 7 SBT Hóa học 9

Giải bài 4.7 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9. Trung hoà 20 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%.

Xem lời giải

Bài 4.8* Trang 7 SBT Hóa học 9

Giải bài 4.8 Trang 7 sách bài tập Hóa học 9. Cho dung dịch HCl 0,5M tác dụng vừa đủ với 21,6 gam hỗn hợp A gồm Fe, FeO, FeCO3.

Xem lời giải